Asi: ANK projekt: Loodusharidusliku suuna propageerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0061
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Jaanika Palm
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ANK projekt: Loodusharidusliku suuna propageerimine
Registreeritud: 07.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt "Loodusharidusliku suuna propageerimine" aitab noortel tunda,
väärtustada ning hoida loodust ja arendab oskusi oma teadmisi
igapäevaelus rakendada. Loodushariduse ja -teadlikkuse vallas tehtava
teavitustöö sisuks on muuta noorte ja seeläbi ka täiskasvanute
väärtushinnangud loodushoidlikumaks, et ühiskond mõistaks, toetaks
ja järgiks looduskaitse põhimõtteid. Loodushariduse andmine toimub
läbi positiivse emotsionaalse õppe. Loodusteabe vahendamise
põhieesmärk on noortele üldiste teadmiste, huvitavate faktide ja
seoste, aga ka juhiste andmine looduses kohaseks käitumiseks.
Samuti on oluline looduse terviklikkuse põhimõtte ja looduse poolt
pakutavate hüvede tutvustamine, et noored mõistaksid maailmas toimuvate protsesside ühtsust ning Eesti looduse ja inimese osa selles.
Õppeprogramm hõlmab:
1) tegevust siseruumides - loengud (linnuvaatlus, ilm, matkavarustus.
loodushoid jne), loodusfilmide vaatamised, arutelud, kaardiõpe,
sõlmede õpe;
2) tegevus looduses - linnuvaatlus, liikumine maastikul (metsad, rabad,
veekogud) nii matkana kui ka orienteerumisena, loomade ja lindude
tundmine (sh loomade jäljed, nahad, väljaheited), looduses ellujäämine
(sh esmastest asjadest abivahendite valmistamine, esmaabi
käepäraste vahenditega jmt).
Õppetegevusega (loengud) saab alustada igal ajal aga praktiline
tegevus toimub peamiselt koolivaheaegadel.
Kaasatud on loodusharidust pakkuvad organisatsioonid ja ettevõtted, nt
Ilmatsalu põhikool, Tartu loodusmaja, MTÜ Estlander, orinitoloogid,
Keskkonnaagentuur (Ilmateenistus), RMK, lapsevanemad jmt.


Eesmärgid


Eesmärk on tõsta noorte teadlikkus kodukoha ümbruse ning Eesti
loodusest.
Alaeesmärkideks on teadvustada noortele erinevaid looduses viibimise
võimalusi (aktiivne liikumine, teadlik loodusressursside kasutamine),
õpetada tundma topograafilise ja orienteerumiskaardi lugemist ning
selle järgi liikumist, õpetada looduses käitumist, õpetada märkama ja
tundma loomi, linde, taimi, vaadelda ilma). Teadustada noortele
loodussäästliku eluviisi, loodushoidu ja anda ülevaade looduses
ellujäämise kohta.
Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärgist pakume tegevust,
mis võimaldada noorel omandada oskusi ja teadmisi; tegevusi igas
vanuses noortele; julgustama noori osalema ka planeerimis- ja
otsustusprotsessides; toetame noori ühiskonda mõjutavate teemade
mõistmisel ning julgustame noori kaasarääkima.
Tulemuseks on noorte suutlikus mõista loodusega seonduvat, osata
hinnata, kaitsta loodust ning osata looduses mõtestatult liikuda ja
tegutseda. Läbitud teemadest valmib koos noortega noortekeskusesse loodusnurk, kus kajastatud teemadest pildid, valmistatud esemed, mõtted jmt. Loodusnurk soodustab looduskeskonna loomist ning
süvendab noorte teadlikust selles valdkonnas.


Tegevused


Ilmatsalu noortekeskus pakub süvendatult loodusharidust, st annab
noortele süvateadmisi looduses liikumise, käitumise, loodushoiu kohta,
tutvustada põhjalikumalt taimede, loomade, lindude maailma, sh
põhirõhuga kodukoha looduses elavatele ja kasvavatele liikidele.
Tulemuseks on noorte suutlikus koostada matkarada lähtuvalt
maastiku eripärast, noorte teadlikkus Eesti loodusest (taimed, linnud,
loomad), noorte oskus looduses liikuda, käituda, loodust hoida ning
vajadusel loodusest abi saada (esmaabi, üleelamine jmt). Üheks
eesmärgiks on anda noortele edasi teadmisi selliselt, et ka noored ise
on võimelised teisi harima.
Tegevus hõlmab tubaseid tegevusi (loengud, arutelud, grupitööd jmt)
kui ka aktiivset liikumist looduses (matkarajad, liikumine veekogudel,
matkatarkuste praktiline õpe). Tundidest on plaanis: linnuvaatluse
teooria, matkatarkuste ja esmaabi andmise teooria, sõlmede õppimine,
loodushoid, prügi sorteerimine, loodusfilmide vaatamine jne ning
aktiivne arutelu tundide järgselt. Noored ise valmistavad ette arutluse
alla tulevad teemad, st mida nad hetkel räägitavast teemast teavad
ning mida nad tahaksid põhjalikumalt teada.
Praktilised tegevused toimuvad kõik looduses, kas noortekeskuse ümbruses, matkaradadel, loodustubades või kindlas asutuses.
Praktilise osana saavad noored eelnevalt pakkuda välja koha kuhu
kindlasti peab minema, koostama esmase plaani asjadest, mis sellel
matkarajal kindlasti peaks tegema.
Põhirõhk on koolivaheaegadel, siis plaanime erinevate loodusradade külastust koos
süvendatud loodusteadmiste omandamisega. Vähemalt kuus korra
plaanime tegevusi loodushariduse valdkonnas. Tähtis on rääkida
noortele ka üleelamisest linnas kui on kadunud elekter, katkenud
veeühendus, seiskunud liiklus vmt. Seetõttu on plaanis praktilised
tegevused ka sellel suunal.
Läbitud teemadest valmib noortekeskusesse mh loodusnurk, kus
kajastatud teemadest pildid, valmistatud esemed, mõtted jmt.
Kuna noortekeskuse näol on tegemist noortele avatud ruumiga,
tegevus on vabatahtlik ning oodatud on kõik kogukonna ja Tartu linna
noored, siis enamus tegevusi on avatud, st registreerimiseta. Samas
väljasõidud loodusesse toimuvad registreerimisega.
Meeskonda on kaasatud Tartu Noorsootöökeskuse noorsootöötajad,
keskuse noored, asutused ja ettevõtted (Ilmatsalu põhikool, Tartu
loodusmaja, MTÜ Estlander, orinitoloogid, Keskkonnaagentuur
(Ilmateenistus), RMK, lapsevanemad, Kaitseliit jt).
Lisaeesmärk on kaasata ka neid Ilmatsalu põhikooli noori, kes veel
noortekeskust ei ole külastanud, seetõttu on ülitähtis koostöö nimetatud
kooliga.


Tulemused

Maksumus


3 600 EUR

Tartu kohustused


750 EUR

Toetus


2 850 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


ANK konkurss 2019 - tavaprojekt

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Jaanika Palm

Algus- ja lõpptähtaeg


07.05.2019 - 02.12.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord