Asi: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0060
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV
Registreeritud: 07.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine).

Soome erialakeele praktiline õpe on suunatud teeninduserialade õppijatele. Õpe toimub keelelaagrina keelekeskkonnas, kus keskendutakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele.


Eesmärgid


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ eesmärk on aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ eesmärgiks on mitteformaalne keeleõpe rõhuga erialase keelele ja praktikale keelekeskkonnas. Erialakeelelaagri eesmärgiks on keeleoskuse edendamine soome ja eesti turismi ja majutusõpilaste praktilises koostöös.


Tegevused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ õpe toimub kombineeritud õppena 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal. Täiendava eesti keele õppe raames väljatöötatud kava hõlmab intensiivset eesti keele õpet aktiivõppe meetoditega, eesti kultuuri tutvustavad programmid muuseumitundidena ERM-is ja õppereis Tallinnasse.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ erialakeelelaager toimub 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal Helsingis 5 päeva jooksul, lisaks ettevalmistav keelekursus keelelaagrile eelneval kolmel nädalal (18 tundi) ja järgnev kursus keelelaagrile kahel järgneval nädalal (12 tundi), iseseisev töö e-õppena (20 tundi), ühisseminar.


Tulemused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ tulemusena areneb õppija eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb sõnavara, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ tulemusena areneb õppija erialase soome keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb erialane sõnavara, suureneb võõrkeeles suhtlemise julgus ja koondatakse laagris koostatud materjalid ühtseks kogumiks, mida on võimalik kasutada edaspidi nii keele kui ka erialatundides õppematerjalina.


Maksumus


24 851 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 851 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine elluviimiseks“
Tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik

Algus- ja lõpptähtaeg


19.08.2019 - 30.11.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord