Asi: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0060
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV
Registreeritud: 07.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine).


Eesmärgid


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ eesmärk on aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.


Tegevused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ õpe toimub kombineeritud õppena 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal. Täiendava eesti keele õppe raames väljatöötatud kava hõlmab intensiivset eesti keele õpet aktiivõppe meetoditega, eesti kultuuri tutvustavad programmid muuseumitundidena ERM-is ja õppereis Tallinnasse.


Tulemused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ tulemusena areneb õppija eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb sõnavara, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.


Maksumus


7 794 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 794 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine elluviimiseks“
Tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik

Algus- ja lõpptähtaeg


19.08.2019 - 30.08.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord