Asi: Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0052
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Rein Haak
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides
Registreeritud: 08.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


EL-i transpordipoliitika valge raamatu „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ (KOM(2011) 144) kolm alustala on ühtne siseturg, konkurentsivõime ja kestlikkus. Euroopa transpordipoliitika kõige olulisem eesmärk on aidata luua süsteem, tänu millele oleks võimalik edendada Euroopa majandust, suurendada selle konkurentsivõimet, tagada kõrgekvaliteedilised liikuvusteenused ja samal ajal kasutada ressursse tõhusamalt. Selleks on vaja, et transpordis kasutatakse senisest vähem ja keskkonnasäästlikumat energiat, ajakohastatakse transpordi taristu ja vähendatakse transpordi negatiivset mõju keskkonnale ning põhilistele loodusvaradele, nagu vesi, pinnas ja ökosüsteemid. Konkurentsivõimelise transpordisüsteemi loomiseks võttis Euroopa Komisjon vastu ulatusliku strateegia "Transport 2050", mis suurendab liikuvust, kõrvaldab peamised takistused võtmetähtsusega valdkondades ning hoogustab majanduskasvu ja laiendab tööhõivet. Samas vähendab see märkimisväärselt Euroopa sõltuvust imporditud naftast, samuti 60% transpordi CO2-heidet 2050. aastaks. Toetust biometaani kasutuselevõtuks antakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. oktoober 2010. a korraldusega nr 444 kinnitatud „Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“ eesmärkidega, panustades eesmärki, et aastaks 2020 moodustavad transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikates toodetud kütused 10% saavutada transpordikütuste tarbimises aastaks 2020 10% osakaal taastuvatest energiaallikates toodetud kütuseid.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on vähendada Tartu linna ühistranspordi keskkonnamõju ja panustada seeläbi pikaajaliselt tervisliku ning elamisväärse linnakeskkonna kujundamisse.


Tegevused


Tartu linnaliinibussides võetakse kasutusele biometaan.


Tulemused


Tartu linnaliinide bussid kasutavad kütusena biometaani ja aastas hoitakse kokku orienteeruvalt 5000 tonni CO2.


Maksumus


1 720 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 720 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


EL Ühtekuuluvusfond

JuhtpartnerPartneridJuht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


08.04.2019 - 30.06.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord