Asi: Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0034
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu
Registreeritud: 13.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilastega osaletakse keskkonnaalastel õppepäevadel nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.


Eesmärgid


1) Õpilased väärtustavad rohkem elusloodust ning oskavad käituda igapäevaelus ja erialases töökeskkonnas keskkonnasõbralikumalt.
2) Õpilased oskavad loodusainetes omandatud  teadmisi lõimida igapäevaeluga.


Tegevused


Loodusainete tundide raames osaletakse Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Tartu Loodusmaja poolt korraldatud õppepäevadel, milles keskendutakse järgmistele teemadele nagu "Koosluse liigiline koosseis", "Evolutsioon ja looduslik mitmekesisus" , "Keskkond ja tööstus"


Tulemused


Õppeprogrammidest on osavõtnud ja ettenähtud õppeülesanded täitnud prognoositavalt 645 õpilast .


Maksumus


7 850 EUR

Tartu kohustused


1 965 EUR

Toetus


5 885 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Kaire Jõgi

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 19.06.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord