Asi: Erasmus+ K1 projekt Montessori pedagoogika ja varajane keeleõpe Klaabu Lasteaias

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0029
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Klaabu
Vastutav töötaja: Jana Treier
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ K1 projekt Montessori pedagoogika ja varajane keeleõpe Klaabu Lasteaias
Registreeritud: 01.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on arendada
lasteaia töötajate professionaalseid oskusi Montessori pedagoogika põhimõtete ja varajase
keeleõppe metoodika rakendamisel Euroopa kolleegide hea praktika ja temaatiliste koolituse toel. Projekti käigus toimub 13 õpirännet, milles osalevad juhtkond, õpetajad, assistendid ja õpetaja abid. Projekti raames osaleb personal koolitustel ja käib töövarjudeks lasteaedades Türgis, Serbias, Tšehhis, Itaalias, Saksamaal ja Hispaanias. Projekti käigus toimuvad majasisesed õpitoad ja uute meetodite kasutusele võtmine, vahendite valmistamine, õppeprotsessi vaatlustegevused ja nende järgsed analüüsid, majasisene kogemusseminar, metoodiliste mappide valmistamine ja õppekava
täiendamine. Projekti tulemusena rakendab Klaabu lasteaia personal igapäevases õppetöös
oskuslikult ning teadlikult Montessori pedagoogika põhimõtteid ja meetodeid. Teise tulemusena
integreeritakse õppetöösse inglise keele õpet. Pikemas plaanis toetab projekt laste arengut läbi


Eesmärgid


1. Pedagoogiline personal rakendab õpirännete ja projektitegevuste kaudu saadud uusi teadmisi ja
oskusi Montessori pedagoogika põhimõtetest, meetoditest ja vahenditest igapäevatöös.
2. Rühmapersonal integreerib õpirännetelt saadud teadmiste ja oskuste toel varase keeleõppe
meetodeid ja vahendeid eri valdkondade tegevustesse inglise keele õpetamisel.
3. Personal toetab laste mitmekülgset arengut eeltoodud valdkondade tegevustes professionaalselt, misläbi lapsed tulevad paremini toime igapäevategevustega, arenevad sotsiaalsed- ja akadeemilised oskused ja sallivus, tekib huvi erinevate keelte ja kultuuride vastu/keelte õppimise vastu jms.
4. Lasteaia personal teeb sihipärast ja järjepidevat koostööd õpirände kogemuste vahetamisel, õpitu
rakendamisel ja parimate praktikate jagamisel professionaalsete oskuste arendamiseks.


Tegevused


Toimuvad õpiränded või koolitused järgmistes riikides:
1) Oktoober 2019 - Töövarjud (Serbia, Subotica): õppealajuhataja ja rühmaõpetaja .
2) Jaanuar 2020 - Koolitus (Tšehhi, Praha): Foreign Language Teaching, rühmaõpetaja ja
muusikaõpetaja.
3) Veebruar 2020 - Töövarjud (Hispaania, Barcelona): assistent ja õpetaja abi.
4) Märts 2020 - Koolitus (Itaalia, Catania): Montessori Educational Method, rühmaõpetaja
5) September 2020 -Töövarjud (Saksamaa, Sonthofen): direktor ja rühmaõpetaja.
6) Oktoober 2020 - Töövarjud (Türgi, Alanya): rühmaõpetaja ja sobitusrühma õpetaja abi.
7) Veebruar 2021 -Töövarjud (Itaalia, Aci Castello) : assistent ja õpetaja abi .


Tulemused


Kavandatud projektitegevused (õpiränded, temaatilised majasisesed õpitoad, kogemusseminar, metoodiliste mappide loomine, uute vahendite ja metoodikate rakendamine, uuendatud õppekava jm) annavad meile esmalt võimaluse osaleda vajalikel Montessori ja varajase keeleõppe koolitustel/töövarjuna õppeasutustes ning saada uusi püsivaid teadmisi/oskusi. Edasine saadud
teadmiste/kogemuste jagamine ja uute meetodite rakendamine aitab kaasa kogu lasteaia personali
professionaalsele arengule, laste arengu toetamisele ning alushariduse kvaliteedi tõusule.


Maksumus


25 072 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


25 072 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon, Archimedes SA

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+Taotluskutse 2019 1 KA1 - Õpiränne, KA101 - Kooli töötajate õpiränne

Juhtpartner


Tartu Klaabu Lasteaed

PartneridJuht


Kairi Ennok

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord