Asi: Greentonia

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0007
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan; Riina Tombak; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Greentonia
Registreeritud: 21.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projektis osalevad 2 kooli, üks Tartust ja teine Nuukist, Gröönimaalt. Linnulennult asuvad need koolid teineteisest 5000 km kaugusel. Projekti üheks eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kas sedavõrd suur kauguse vahe on võrreldav ka meie riikide ja rahvaste kultuuridevahelise erinevusega. Projekti sihtrühmaks on 25 13-16 aastast noort inimest kummastki koolist. Plaanis on kaks mobiilsust, üks Eestis, teine Gröönimaal. Fookus saab olema ennekõike rahvuslikul köögil ja kultuuritraditsioonidel, mida kannavad põlvest põlve mõlema partnerriigi perekonnad, ning keelekümblusel. Lisaks sellele õpitakse rohkem tundma oma ja projektipartneri kodulinnu, sealset kultuuritausta, arhitektuuri, jms.

Teiseks antud projekti fookusgrupiks on õpetajad. Raatuse kool tegi 2018. aasta sügisel läbi olulised muutused - valmis uus täielikult rekonstrueeritud koolimaja. See tähendab suuri muutusi õpikeskkonnas - väga palju õppest toimub avatud õpiruumis. Samal ajal käib töö õppekava kaasajastamisega, kus suurem rõhk projekti- ja teemapõhisel õppel, õpetajate koostööl. Lisaks on fookuses ka õpilaste liikumisharjumused, õppimist toetav hindamine, aktiivsed õpimeetodid, õppekava üldpädevused, toitumine ja erivajadustega laps koolis.


Eesmärgid


1) Avatud maailmavaate ja heade sotsiaalsete oskustega õpilane. Selle saavutamiseks arendame projekti abil õpilase üldpädevusi (sotsiaalsed oskused, ettevõtlikkus, väärtused, tervislikud eluviisid, organiseerimisvõime, planeerimine, jm).
2) Tõsta õpilaste teadlikkust Eesti ja teiste maade kultuurist, traditsioonidest ja ajaloost.
3) Kaasaegset õpikäsitlust valdav, innovaatilisi ja õppimist toetavaid õpimeetodeid rakendav õpetaja.


Tegevused


Projekti käigus toimub kaks mobiilsusnädalat õpilastele ja õpetajatele, kuhu on planeeritud mitmeid projekti teemadega seotud tegevusi, sh õpilaste osalemine tundides, õpetajate töövarjutamine ja õppetegevuses osalemine, praktilised projekti eesmärke täitvad õpitoad õpilastele ja õpetajatele. Detailne ja pikk loetelu planeeritud tegevustest on toodud projektitaotluses.


Tulemused


Lühike valik oodatavaid tulemusi:
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul
- arenenud suhtlemis- ja koostööoskustega õpilased, kes oskavad kriitiliselt arutleda, tunnevad huvi Eesti ja teiste riikide kultuuride, traditsioonide ja ajaloo vastu
- õpilastel on paranenud teadmised naaberriikide ajaloost ja kultuurist, arenenud inglise keele oskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine

Projektis osalenud õpilane:
- analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
- teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;
- võrdleb eri maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid.
- arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;
- koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;
- vormistab ja kujundab kutse;
- mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.


Maksumus


98 100 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


98 100 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Kanngilinnguit Atuarfiat (Gröönimaa)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord