Asi: Creativity - Key to Success!

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0006
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Creativity - Key to Success!
Registreeritud: 18.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Maailma Majandusfoorumi aruande kohaselt on selge, et loovus on juba täna, aga veelgi enam tulevikus, üks olulisemaid ja tööandjate poolt nõutumaid oskusi.

Tänane kool peab sellega väga tõsiselt tegelema. Uuringud näitavad, et lugemine aitab arendada lapse kirjutamisoskusi, kuid kirjutamine aitab arendada kognitiivseid võimeid, eriti aju arengu kõige olulisemal perioodil.

Uuringud näitavad, et loovkirjutamist harjutavad lapsed on üldiselt paremad ka teistes õppeainetes nagu matemaatika, loodusained ja keeled. Neil on ka paremad probleemilahendamise oskused.

Projekt keskendub eelkõige õpilase kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele erinevate tegevuste kaudu, et nad oleksid eneseväljenduses julged. Loova kirjutamise kaudu soovime, et nad uuriksid ja arendaksid oma sisemist maailma ja loovust. Kuna projekt on rahvusvaheline, siis enamik tegevusi toimub inglise keeles, mis omakorda arendab keeleoskust, laieneb sõnavara kasutamine.


Eesmärgid


Loov, heade koostööoskustega, mõistev, iseseisev, kriitiliselt mõtlev, oma tegevusi analüüsiv, motiveeritud, ennastjuhtiv, ettevõtlik, avatud maailmavaate ja heade sotsiaalsete oskustega õpilane.


Tegevused


Projekti käigus toimub kaks mobiilsusnädalat õpilastele ja õpetajatele, kuhu on planeeritud väga mitmeid projekti teemadega seotud tegevusi, sh hulgaliselt loovkirjutamise õpi- ja töötubasid, draamaõpet, kohtumisi loovinimestega jne. Detailne ja pikk loetelu planeeritud tegevustest on toodud projektitaotluses.


Tulemused


Lühike valik oodatavaid tulemusi:
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul
- õpilastel on paranenud teadmised naaberriikide ajaloost ja kultuurist, arenenud inglise keele oskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- arenenud suhtlemis- ja koostööoskustega õpilased, kes oskavad kriitiliselt arutleda, olla oma tegevustes, sh õppetöös loovad, koostööd ja oma kaaslasi väärtustavad aktiivsed inimesed.


Maksumus


13 730 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


13 730 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Kaunase Versvu Gümnaasium

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord