Asi: Tartu Forseliuse ettevõtluskeskuse loomine koostöös kohalike ettevõtete ja ettevõtlike lapsevanematega

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0190
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse ettevõtluskeskuse loomine koostöös kohalike ettevõtete ja ettevõtlike lapsevanematega
Registreeritud: 11.12.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kool kaasab ettevõtlikud lapsevanemad ning ümbritsevad ettevõtted, et üheskoos välja töötada praktiline, eluline ja terviklik õpilaste ettevõtlikkust ning ettevõtlusõpet arendav süsteem. Võttes aluseks Tartu linnas tegutseva Ettevõtlusküla rollimängud, valmistatakse koostöös Tartu Forseliuse Koolile 2 aasta jooksul omanäoline ettevõtluskeskus, mis õpilaste ja õpetajate teadmisi ning oskusi olulisel määral arendavad.


Eesmärgid


Projekti eesmärgina töötatakse Tartu Forseliuse Koolis välja terviklik ja praktiline lähenemine ettevõtlusele.
Tegevused1. [peale projektitaotluse rahuldamise vastust] Detailse ajakava kinnitamine koostöögrupiga (kinnitame Ettevõtluskülas täpsed kuupäevad, millal seda külastame; lepime kokku koostööseminaride kuupäevad). Tegevust juhib projekti koordinaator Kadri Saaremaa.
2. Projekti teavitustöö. Eesmärkide tutvustamine kogukonnale . Kooli tegevust koordineerib Kadri Saaremaa, projekti partnerid teavitavad vastavast infost enda infokanalites.
3. [kevad 2019] Ettevõtlusküla I külastus (rollimäng - ettevõtlik pere) 1.-4.klassi õpilaste grupiga (sisseostetud teenus MTÜ Ettevõtluskülalt). Osalenud õpilaste seas viiakse läbi tagasisideküsimustik.
4. [kevad 2019] Ettevõtlusküla I külastus (rollimäng - ettevõtlik kodanik) 5.-9. klassi õpilaste grupiga (sisseostetud teenus MTÜ Ettevõtluskülalt). Osalenud õpilaste seas viiakse läbi tagasisideküsimustik.
5. [kevad 2019] Koostööseminar: 1. kohtumine Ettevõtlusküla seminariruumis projekti partnerite, ettevõtlusmeeskonna õpetajate ja ettevõtlike lapsevanematega, et arutada esmast rollimängude kogemust 1.-9. klassi õpilaste kogemuse põhjal ning õpilaste tagasisidet. Kaardistame ära, millised ülesanded olid kõige haaravamad ning milliseid vahendeid on selleks vaja. Seminari arutelu koondab tervikuks Kadri Saaremaa.
6. [august-september 2019] Koostööseminar: 2. kohtumine Tartu Forseliuse Koolis projekti osapooltega, et analüüsida läbi esimeselt kohtumiselt tekkinud ülevaade. Ühises arutelus lisame juurde ülesandeid, mis puudutavad koostöögrupis olevaid ettevõtteid ning paneme paika, millised lisavahendid on vaja mobiilse ettevõtlusmängu jaoks soetada. Seminari arutelu koondab tervikuks Kadri Saaremaa ning saadab kõikidele osalistele täiendamiseks (ettevõtete lisapanus, konkreetsed näited) enne järgmist kohtumist.
7. [august 2019] Tartu Forseliuse Kooli õpetajate ja lastevanemate koolitamine rollimängude mängujuhiks (sisseostetud teenus MTÜ Ettevõtluskülalt)
8. [september kuni detsember 2019] Koolitatud mängujuhid viivad ettevõtlusküla rollimänge läbi kooli 1.-9. klassi õpilaste seas. Tagasiside õpilastelt.
9. [jaanuar-märts] Ettevõtlusküla mentortunnid mängujuhtidele
10. [märts-aprill 2020] Koostööseminar: 3. kohtumine Tartu Forseliuse koolis projekti osapooltega, et arutada võimalikke asukohti, kuhu mobiilseid ettevõtlusmänge üles panna - lisaks, milliseid võimalusi on kohalike ettevõtete endi ruumides. Seminari arutelu koondab tervikuks Kadri Saaremaa.
11. [kevad 2020] Ettevõtlusküla II külastus (rollimäng - ettevõtlik pere) 1.-4.klassi õpilaste grupiga (sisseostetud teenus MTÜ Ettevõtluskülalt).
12. [kevad 2020] Ettevõtlusküla II külastus (rollimäng - ettevõtlik kodanik) 5.-9. klassi õpilaste grupiga (sisseostetud teenus MTÜ Ettevõtluskülalt).
13. [aprill kuni oktoober 2020] Mobiilse ettevõtlusprogrammi koostamine Tartu Forseliuse Kooli I, II ja III kooliastmele. Koolis luuakse terviksüsteem õppekavaga sidudes. Ettevõtted moodustavad oma näiteid, vormistavad need ning saadavad kooli.
14. [oktoober 2020] Koostööseminar: 4. kohtumine Tartu Forseliuse koolis projekti osapooltega, et vaadata üle valminud tervik ning viia vajadusel sisse muudatusi. Lisaks kirjutada programmile juurde ka uuendusvõimalused.
15. [november 2020] aktiivsete lapsevanemate ning koostööpartnerite tänamine Tartu Forseliuse Kooli 62. sünnipäevanädalal ning ettevõtlusmängude esitlemine kogu koolile
16. [november kuni detsember 2020] Tartu Forseliuse Koolile kohandatud mobiilsete ettevõtlusmängude esmane läbiviimine Tartu Forseliuse Kooli I, II ja III kooliastmes.
Kooli õpilaste seas viiakse 2019. ja 2020. kevadel läbi ettevõtlusteadmiste alane test, mille esimesel korraldamisel kaardistatakse õpilaste üldised teadmised ning iga lennu 5 parimat saavad auhinnaks ühiskülastuse ettevõtluskülla. 2020. aastal läbiviidav test annab ülevaate sellest, kas õpilaste teadmised on aasta jooksul paranenud. Ettevõtlusküla rollimängudest võtavad osa ka projektis osalevad lapsevanemad, ettevõtjad ja õpetajad, et saada parem ülevaade erinevatest võimalustest.Tulemused


Projekti lõpuks saavutatakse järgmised tulemused:
1. Õpetajad on omandanud praktilisi ettevõtluskogemusi Ettevõtluskülast, koos õpilaste, lapsevanemate ja partneriga
2. Tartu Forseliuse Kooli ettevõtlusmeeskond ja mõned lapsevanemad (kokku 30 inimest) on läbinud Ettevõtlusküla koolituse, mis annab oskused ja õiguse viia oma koolis läbi Ettevõtlusküla rollimänge
3. Tartu Forseliuse Koolil on valminud isikupärane ettevõtluskeskus, mis põhineb Ettevõtlusküla rollimängudel, kuid on koostööseminaril osalevate lapsevanemate ja ettevõtjate kogemuste abil rikastatud veelgi konkreetsemate näidete ning töövahenditega
4. Tartu Forseliuse Koolis on välja töötatud süsteemne lähenemine ettevõtlusele: valminud on ettevõtlus-karjäärialane raamdokument ning ainekavadesse on sisseviidud ettevõtlikkuspädevus praktiliste näidetega
5. Projekti jooksul on moodustunud koostöine võrgustik õpetajatest ja lapsevanematest, kes töötavad ka edaspidi kooli ettevõtlikkuse arendamiseks välja häid lahendusi.


Maksumus


5 138 EUR

Tartu kohustused


514 EUR

Toetus


4 624 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


1.5.3 ATV3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel - 24.09.2018-23.11.2018

Juhtpartner


Tartu Forseliuse Kool

Partnerid


ESTIKO - PLASTAR AS

Juht


Kadri Saaremaa

Algus- ja lõpptähtaeg


18.02.2019 - 21.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord