Asi: Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0186
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s
Registreeritud: 30.11.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu KHK viib ellu jätkuprojekti praktikasüsteemi arendamisel, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel ning piloteerida uut ettevõtlikkust soodustavat praktikavormi. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas.


Eesmärgid


Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.


Tegevused


Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas


Tulemused


-pädevad ja koostööd tegevad praktikajuhendajad;
-tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes;
-kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad;
-huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid;
-TOY metoodikal praktika sooritamise võimalus IKT erialadel


Maksumus


19 252 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


19 252 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


 Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel “  raames

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani

Algus- ja lõpptähtaeg


18.02.2019 - 17.04.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord