Asi: Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0180
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Maarika Kurrikoff
Tähtaeg: 31.08.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus
Registreeritud: 22.11.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute  eakate hulga kiire kasv. See rahvastikuprotsess suurendab pidevalt hooldusvajadusega eakate koguarvu Tartu linnas kuni 2050 aastani.

Uute hooldekodude rajamise vajadus Tartu linna on hoolduskoormuse leevendamiseks  paratamatu ja võimaldaks osutada teenust neile, kelle hooldusteenusele võtmisest teised hooldekodud keelduvad. Tegelikku hoolduskohtade vajadust  ajaks, mil eakate osakaal elanikest on suurim, on keeruline prognoosida, sest seda mõjutavad mitmed teised sotsiaalpoliitilised ja hoolekande meetmed. Senise kasvu põhjal on vajalik linna hoolduskohtade arvu kahekordistamine 2050-ks aastaks.

Dementsete isikute lähedaste hoolduskoormus on kõrge (peavad tagama neile 24-tunnilise juhendamise, kõrvalabi ja järelevalve) ja sageli pöördutakse Tartu linna poole sooviga, viia dementne hoolealune kodukoha lähedal asuvasse ööpäevaringsele asutushooldusteenusele, kus oleks tagatud vajalik abi.

Hooldusvajadusega isikute viibimisel kodus on hooldatavate lähedased väga suure pinge all. Seetõttu on reaalne olukord, kus lähedase hooldajad peavad leidma võimalusi oma igapäevatöö, pere ja muude toimetuste kõrvalt lähedaste hooldamiseks ja abistamiseks, mis omab aga negatiivset mõju nii hooldaja kui hooldatava jaoks. Täiendav koormus lähedase hooldamise näol mõjub negatiivselt hooldaja töövõimele ning raskemate hooldatavate korral võib tingida vajaduse töökoormust vähendada või sootuks töölt lahkuda. Ühtlasi jääb hooldajal vajaka vabast ajast ning puhkevõimalusest, mis pikas perspektiivis võib negatiivselt mõjuda hooldaja tervisele ning töövõimele (läbipõlemine).


Käesolevalt osutab Tartu linnas dementsetele isikutele teenuseid SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, kus on koduhooldusteenusel ~40 isikut, päevahoiuteenusel ~ 60 klienti ja ööpäevaringsel hooldusel ~ 48 isikut.


Igapäevase praktilise tegevuse käigus on tänaseks hetkeks selgunud, et ööpäevaringse hoolduse teenuskohti napib just keerulise hooldusvajadusega eakate osas. Need on olukorrad, mil dementne eakas soovib kodust lahkuda, jätab lahti nt gaasi, elektripliidi jm, seades nii erinevate tegevuste läbi ohtu teiste isikute elu ja tervise võib-olla ka näiteks kortermajades. Ning erinevad hooldusasutused ei võta vastu just ekslevaid, segasusseisundis, hälbivalt käituvaid ja ärevaid eakaid.
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses on ööpäevaringse hooldusteenuskohtade järjekord pikk, mil vajadus ulatub 100 isikuni, Tartu Hooldekodus on järjekorras 120 isikut.


Lähedased, kes on viinud eakaid teistesse hooldekodudesse väljaspool Tartut, peavad sageli mõne aja pärast dementsele eakale järele minema, sest need hooldusasutused ei ole spetsialiseerunud dementsete eakate hooldusele ja ei saa sellest tulenevalt hoolduse osutamisega hakkama. Olemasolevad hooldekodud, mis võiksid Tartu linnale teenust müüa, ei ole sobivad hoonestuselt,  ruumide planeeringult ega territooriumi poolest. Järelevalve vajadusega eakate hooldamine nõuab ka täiendavat tööjõudu, keda ei ole, või ei ole ka plaanis nendes asutustes palgata. Ka võimalike teenuseosutajate plaanid dementsete kodude rajamiseks on peatunud (nt Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS). 

Seetõttu on Tartu linna jaoks väga suure tähendusega võimalus ehitada 20 kohaline Nõlvaku Kodu aadressiga Nõlvaku 10, Tartu.


Nõlvaku Kodu oleks Tartus mugav, dementsetele eakatele kohandatud ja väljaõppinud personaliga keskkond, kui kodustes tingimustes ei saa enam vajalikku hooldust tagada. Selline keskkond mõjub hooldusvajadusega inimeste vaimsele tervisele hästi ning tagab neile vajaliku juhendamise, kõrvalabi ning järelevalve, mis on oluline nii hooldatava kui hooldaja jaoks.

Projekti raames soovitakse ehitada 20 kohaline Nõlvaku Kodu, mis tagaks dementsetele eakatele ja nende lähedastele ligipääsu kohandatud oskuslikule ööpäevaringsele dementsete isikute hoolduse teenuskohtadele, mida napib hetkel kogu Eestis. .


Eesmärgid


Projekti raames soovitakse ehitada 20 kohaline Nõlvaku Kodu, mis tagaks dementsetele eakatele ja nende lähedastele ligipääsu kohandatud oskuslikule ööpäevaringsele dementsete isikute hoolduse teenuskohtadele, mida napib hetkel kogu Eestis.
Projekti eesmärgiks on Tartu linnale  kuuluva suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses väljaspool isiku kodu üldhooldusteenuse osutamisega liginullenergiahoones uue teenusüksuse näol.

Selleks  asendatakse suure energiakuluga köetav hoone (Narva mnt 101, Tartu) liginullenergiahoone ehitamisega (uus teenusüksus - sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses väljaspool isiku kodu üldhooldusteenuse osutamine) aadressile Nõlvaku 10, Tartu linn.

Projekti alaeesmärgiks on:
- 20 kohalise uue liginullenergiahoone  ehitus väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamiseks;
- 20 kohalises teenusüksuses hoone ruumiplaneeringuga klientide jaotus vajaduspõhisteks rühmadeks;
- 8 ühekohalist tuba, 7 kahekohalist tuba;
- 600 m2 köetava pinnaga hooldekodu ehitus;
- ehitatava hoone  energiatõhususarvu vastavus liginullenergiahoone energiatõhususarvu piirväärtusele;
- Tartu linnale kuuluvate hoonete hulgast suure energiakuluga hoone aadressil Tarva mnt 101, Tartu välja arvamine.


Tegevused


Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus 20 kohalisena, energiatõhususe põhimõtete rakendamise alusel.


Tulemused


Projekti oodatavaks tulemuseks on, et dementsete eakate ööpäevaringse hooldusteenuse vajadus on suuremas mahus Tartu linnas kaetud, osutatakse kompetentsusel baseeruvat teenust, lähedased saavad käia hoolealust kodu lähedal külastamas ning samas jätkata tööl käimist, väheneb nende läbipõlemise oht.


Maksumus


1 920 000 EUR

Tartu kohustused


1 472 000 EUR

Toetus


448 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2021 - 31.08.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord