Asi: Tartu Lasteaed Poku loodusretked 2018-2019 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0159
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Moonika Seppo
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Poku loodusretked 2018-2019 õppeaastal
Registreeritud: 21.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.


Eesmärgid


Lasteaia 9 rühma lapsed on osalenud Jääaja Keskuses, Luke Mõis ja Vapramäe Vellavere- Vitpalu SA õppeprogrammides. Lapsed on praktilise tegevuse käigus ja aktiivõpet kasutades saanud uusi teadmisi erinevate looduskoosluste kohta (järv, mets, park jms) ning õppinud tundma Eestimaa elurikkust. Lisaks on lastele räägitud keskkonnahoidlikust tarbimisest, loodushoiust ning seostest inimeste ja looduse vahel.


Tegevused


9 rühma lapsed osalevad looduskeskuste õppeprogrammides (kokku 8 programmi). Neist 2 rühma osalevad koos VVV SA programmis "Lumejänese rada". Õppeprogrammide käigus saavad lapsed uusi teadmisi Eesti elusloodusest, tutvuvad kodukoha või sellest erinevate looduskooslustega. Kasutades aktiivõppe erinevaid võimalusi ning arvestades laste vanust suudavad lapsed märgata ja tunnetada end looduse keskel, selle osana. Kõik plaanitavad tegevused on seotud 2018/2019 õppeaastal kavandatavate õppe- ja kasvatustegevustega, ennekõike laste loodushuvi äratamise ja süvendamisega ning laste liikumisvajaduse rahuldamisega mh ka puhtas looduskeskkonnas.


Tulemused


Projekti tulemusel paranevad 170 lapse loodusalased teadmised ning suhtumine ümbritsevasse keskkonda. Õppeprogrammist saadud kogemusi ja teadmisi on võimalik kasutada lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes. Õpitud mänge ja teisi aktiivõppetegevusi saavad õpetajad rakendada järgnevates õppe- ja kasvatustegevustes lasteaias. Lisaks tekib lastel omaalgatuslik huvi ja soov loodust uurida ning nad saavad õpitut kasutada ka koos perega looduses olles või lihtsalt õues viibides.Paranevad laste liikumisvõimalused puhtas looduses.


Maksumus


2 381 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 381 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


KIKi 2018 aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud pr programmi

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord