Asi: Tartu Forseliuse Kooli kogukonna kaasamine haridusuuendustesse ja valikutesse: käed külge koostööseminar

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0155
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Kadri Saaremaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli kogukonna kaasamine haridusuuendustesse ja valikutesse: käed külge koostööseminar
Registreeritud: 19.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti põhitegevusena toimub Tartu Forseliuse Koolis praktiline koostööseminar, mille raames saavad osalejad tunde vaadelda; seminari raames ülevaate haridusvaldkonna suundumustest ja uuendustest; töötubade raames praktiliselt erinevaid õppemeetodeid ja harjutusi läbi teha ning aruteluringis avaldada arvamust, kuidas saaks koolielu toetada lapsevanemad ja teised kogukonnaliikmed.


Eesmärgid


Projekti eesmärgina saavutatakse Tartu Forseliuse Kooli lapsevanemate ja teiste haridusest huvitatud kogukonnaliikmete kooliellu kaasamine selliselt, et neil on ülevaade ja arusaamine koolis loodud uuendustest (ahhaalik lähenemine: uurimuslik ja avastuslik õpe; valikainete süsteem, liikuma kutsuv kool) ja õppemeetoditest ning nad teavad ja oskavad pakkuda õppetegevusele koolis lisandväärtust. Koostöös kogukonnaga (lapsevanemad, piirkonna ettevõtted; haridushuvilised ja vilistlased) saavutatakse õpilase toetamine terviklikult.

●Tartu Forseliuse Kooli kogukonna (lapsevanemad; piirkonna ettevõtted; haridusest huvitatud elanikkond piirkonnas; Tartu Forseliuse Kooli vilistlased) teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurenenud - kogukond panustab kooli tegevustesse lähtudes kooli arengusuundadest
●Koolil on ülevaade lastevanemate, vilistlaste ja piirkonna haridushuviliste (ettevõtted, üksikisikud) kogemustest, ametikohtadest ja valdkondadest, millega nad saavad kooliellu panustada
●Tartu Forseliuse Kooli õpilaste õppetöö muutub mitmekesisemaks ja praktilisemaks tänu kogukonnas asuvate ettevõtete ja kooli vilistlaste toele
●Kooli lastevanemate ja õpetajate suhted ja üksteise mõistmine paraneb, kui saadakse õppetegevusest sarnaselt aru ning on ühine eesmärk
●Kooli õpetajate motivatsioon tõuseb tänu kogukonna toetusele


Tegevused


1. Töötubade ettevalmistus: kokkusaamised õpetajatega; gruppidesse jagunemine
2. Koostööseminari toimumine: tunnivaatlused; kooli suundumuste ja valikute ülevaade (ahhaalik kool; hindamine; kaasav haridus, liikuma kutsuv kool) aulas; praktilised liikuma kutsuva kooli harjutused kooli koridorides; õppemeetodite tutvustused töörühmades; arutelud lastevanemate ja teiste kogukonnaliikmete kooliellu panustamisest samuti töörühmades
3. Kokkuvõtted õpetajatega. Tulemuste jagamine avalikult


Tulemused


●Kogukonnal on ülevaade Tartu Forseliuse Kooli suundumustest ja valikutest
●Huvilised on saanud aimu ainetunni läbiviimisest
●Lapsevanemad on läbi teinud erinevaid liikumisharjutusi, mida ainetunnis pausidena tehakse, et näha kuidas õpilasi mõttetöös erksana hoitakse
Kogukonna liikmetelt on
●saadud infot selle kohta, kuidas saavad nad panustada kooliellu ning milliseid ameteid ja töökohti meie kogukonnaliikmete seas on
Õpetajad on saanud praktiseerida erinevaid uuenduslikke õppemeetodeid kogukonnaliikmetega ning selle läbi saanud aidata mõista, miks on uurimuslikud lähenemised olulisemad kui etteütlemine ja faktipõhine õpe
●Valminud on kokkuvõttev infoleht kogukonnaliikmete erialadest, töökohtadest; panustamisvõimalustest kooli keskkonda ja õppetundidesse ning arutelukäigus tekkinud ideedest ja soovitustest kooli tegevuste parendamiseks, arvestades praeguseid haridussuundumusi
●Õpetajad teavad, kelle poole pöörduda mõne oma aine teema õpetamise näitlikustamiseks ja praktiliste kogemuste saamiseks
Valminud kokkuvõttev infoleht on jagatud kooli kodulehel ja Stuudiumis - lisaks jagatud ka vilistlaste listi.


Maksumus


1 204 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 204 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Innove SA

Millise programmi / meetme raames


„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

JuhtpartnerPartneridJuht


Kadri Saaremaa

Algus- ja lõpptähtaeg


12.09.2018 - 01.10.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord