Asi: Keskkonnateadlikkus Karlova õpilasteni

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0131
Menetlev üksus: Tartu Karlova Kool
Vastutav töötaja: Epp Pärn
Tähtaeg: 30.09.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keskkonnateadlikkus Karlova õpilasteni
Registreeritud: 25.07.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tundides käsitletakse keskonnateemasid peamiselt klassiruumides. Loodusainete peamiseks toimumisekohaks on klass või kooli lähiümbrus, kuid laiema pildi andmiseks on vajalik aktiivne õppimine vahetus keskkonnas.


Eesmärgid


Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.
Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks § 8 lõige 4 punkt 1) aktiivõppeprogrammides osalemine


Tegevused


1. klassidele ÕPPEPROGRAMM „VELLAVERE“ Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA juhendamisel matkarajal.
2.klassidele õppeprogramm "Matemaatika Looduses" Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA juhendamisel VVV matkarajal.
3.klassidele Tartu Loodusmaja õppeprogramm "Metsapäev" Alatskivil
4. klassidele aktiivõppeprogramm "Astronoomia" Tartu Oservatooriumis Tõraveres
5. klassidele jäätmeprogramm Põlvamaa keskkonnamaja jäätmeklassis Räpinas.
6. klassidele Tartu Loodusmaja programm "Rabaretk" Selli-Sillaotsa rabas
7. klassidele õppeprogramm "Majandus-taastuvenergia" Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA juhendamisel VVV matkarajal.
8. klassidele aktiivõppeprogramm „Satelliidid“ läbimine Tartu Observatooriumis Tõraveres
9. klassidele õppeprogramm "Päev looduses" Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA juhendamisel VVV matkarajal.


Tulemused


Programmide läbimisega suureneb õpilaste teadlikkus looduse ning keskkonna valdkonnas. Õpilaste avardunud maailmapilt ja parem ettekujutus looduskeskkonnast kui tervikust lihtsustab edasist teema käsitlust ainetundides.Aktiivõppega lõimitakse erinevad õppeained ja võimaldatakse õpilastele teadmisi avardada ja kogeda. Õpilasel kujunevad keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused ja kasvab teadlikkus ökoloogilisest tasakaalust.


Maksumus


9 926 EUR

Tartu kohustused


700 EUR

Toetus


9 226 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnakaitse

Juhtpartner


Tartu Karlova Kool

PartneridJuht


Angela Sööt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2018 - 10.09.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord