Asi: Projekti "Inspireeriv töö noortele" kaasfinantseerimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0125
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Inge Kool
Teised töötajad: Kelli Ilisson; Marika Paris; Priit Kiilaspä
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekti "Inspireeriv töö noortele" kaasfinantseerimine
Registreeritud: 26.06.2018

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr. 707


Lühikokkuvõte


Arengustrateegia „Eesti 2020“ seab üheks peamiseks arengu eesmärgiks tööhõive määra tõstmise vanusegrupis 20-64 aastaks 2020 kuni 76%ni (algtase aastal 2013 oli 73,4%).
Selle alaeesmärk on vähendada noorte vanusegrupis 15-24 töötuse määra aastaks 2020 kuni 10%ni. Noorte töötus töötute hulgas on 12,1% (Töötukassa, jaanuar 2018), aastal 2013 oli vastav näitaja 32,9%. Noorte hõivatus on küll oliliselt paranenud, kuid siiski mitte eesmärgiks seatud määrani.
Tartu linnas ja maakonnas on hetkel registreeritud töötuid noori 310 (Töötukassa, mai 2018), kellest 69% (215) elab Tartu linnas. Noorte osakaal kõigist Tartu linna töötutest on 11,4%.

Eksperdid loevad noorte töötust oluliseks probleemiks: noorte töötuse risk on kaks kuni kaks ja pool korda kõrgem kui täiskasvanutel (Tallinna Ülikooli raport 2012). Töötus nooremas eas mõjutab inimeste edasist tööelu ja karjääri: suureneb töötuks jäämise risk ka tulevikus, suureneb vaesusrisk, suureneb tõenäosus seaduserikkumisteks.
2017. aastal oli noorte töötus 12,1%, mis on endiselt ülejäänud tööealise elanikkonnaga võrreldes üle kahe korra suurem.

Enim on probleeme madala haridustasemega noortega vanuses 18-24 aastat, kelle osakaal omas vanuse rühmas oli 2016. aastal 10,9%. Probleemiks on sotsiaalsete oskuste puudulikkus, ebapiisav karjääriteenuste kasutus, madal enesehinnang või ebarealistlikud ootused tööturu võimaluste (nt töötasu) osas. Ligi kaks kolmandikku nendest olid töötud ja mitteaktiivsed, st ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised (Statistikamet 2018).Eesmärgid


Soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühma, so 16-26-aastaste noorte ja alla 8-aastaste laste vanemate tööle asumist ning tööl püsimist osutades isikule toetavaid teenuseid lähtuvalt tema tööle asumise takistusest.


Tegevused


Projekti tegevused jagunevad seitsmeks mooduliks:
1. Koolitus "Kuidas jõuda inspireeriva töökohani"
sotsiaalsete, tööotsingu- ja toimetulekuoskuste arendamine; maht 100 tundi, 7 gruppi
2. Tööklubi
regulaarsed grupikohtumised toetusgrupi põhimõttel ja grupijuhi eestvedamisel; maht 1 kord nädalas
3. Erialane koolitus
individuaalne suunamine erialasele kvalifikatsiooni parandavale koolitusele; maht kuni 2600 tundi
4. Tööpraktika
praktilise töökogemuse omadamine, ametialaste oskuste täiendamine, tööharjumuse loomine; maht kuni 7600 tundi
5. Nõustamisteenused
karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine, sõltuvusnõustamine, võlanõustamine; maht kuni 450 tundi
6. Tugiisikuteenus
tugiisikute rakendamine, tugiisikute superviseerimine; maht kuni 1165 tundi
7. Tööotsija iseseisev tegevus
kestev iseseisev töö

Toetavad võimalused osalejale:
1. stipendium koolitusel ja praktikal;
2. sõidutoetus;
3. tasuta toitlustus koolitusel;
4. tasuta lapsehoid.


Tulemused


Projektis osalemise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest. Lisaks on paranenud noorte ja lapsevanemate oskus siseneda tööturgu ja seal püsida.

Prognoositav tulemus arvudes:
* sihtgrupi liikmete arv: 126
* Töölesaanute arv: 44 (35 % projektis osalejatest)
* Edasi õppima läinud osalejate arv: 21
* Koolitusgruppide arv (töötud/mitteaktiivsed): 7
* Koolitustundide arv ühele grupile, sh tööklubid (töötud/mitteaktiivsed): 130+erialane koolitus
* Koolitustundide arv sihtgrupile kokku: 910+erialane koolitus
* Erialakoolitustundide arv kokku ligi: 2600 tundi
* Nõustamisteenuste maht kuni: 450 tundi
* Praktika kokku kuni: 7600 tundi
* Osutatud tugiisikuteenuse tundide arv kuni: 1165+telefoniteenus, teenust pakutakse kokku 19 kuud, keskmiselt 8-le kliendile ligi 8 tundi kuus
* Supervisiooni tundide arv tugiisikutele: 32
* Tugiisikukoolitus: varasemalt juba koolitatud tugiisikud, kes on läbinud põhjaliku baaskoolituse (72 tundi) ning jätkukoolituse (16 tundi); samuti CARe metoodika koolituse


Maksumus


346 694 EUR

Tartu kohustused


36 403 EUR

Toetus


294 690 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfond; „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meede „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks”.

Juhtpartner


Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ

Partnerid


Tartu vald
Otepää vald
Peipsiääre vald
Luunja vald
Kambja vald
Kastre vald
Nõo vald
Elva vald 

Juht


Inge Kool

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord