Asi: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0115
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal
Registreeritud: 14.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme õpilaste teadmisi keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arengu teemal läbi probleemõppe ja tegevustele suunatud õppe.


Tegevused


Õppekäikudel osalemine


Tulemused


Õpilased on projekti läbides valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele: keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlik areng ja ökoloogiline tasakaal.


Maksumus


7 114 EUR

Tartu kohustused


502 EUR

Toetus


6 612 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekt

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Jaana Urubkova

Algus- ja lõpptähtaeg


14.06.2018 - 12.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord