Asi: Hajaasustuse programm 2018

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0111
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hajaasustuse programm 2018
Registreeritud: 04.06.2018
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
04.06.2018 kuni 03.06.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Hajaasustuse programm 2018


Eesmärgid


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades


Tegevused


Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist järgmisi valdkondi:
- veevarustussüsteemid;
- kanalisatsioonisüsteemid;
- juurdepääsuteed;
- autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)


Tulemused


Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.


Maksumus


42 085 EUR

Tartu kohustused


21 043 EUR

Toetus


21 043 EUR

Kellele taotlus esitatakse


EAS /RTK

Millise programmi / meetme raames


Hajaasustuse programm 2018

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


04.06.2018 - 31.12.2018

Osakond


Kants

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord