Asi: Hitsa Progeseadmete taotlusvoor 2018

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0092
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Viive Vellemaa
Teised töötajad: Helina Jänes; Kaari Teino
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hitsa Progeseadmete taotlusvoor 2018
Registreeritud: 15.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lasteaias olemas 1 komplekt Bee-bot põrandaroboteid, mida kasutatakse aktiivselt erinevate tegevuste läbiviimisel. Valisime erinevaid Bee-Botile mõeldud lisavahendeid (erinevait värvi kestasid, põrandamatte), et hõlbustada kasutamist, tuua sisse innovaatilisust ja seeläbi innustada ning motiveerida lapsi vahendite kasutamisel.
6-rühmalises majas, kus kõik õpetajad valdavad kasutamise tehnikat ja soovivad õppe- ja kasvatustegevuses aktiivselt kasutada, alati 1 komplektist ei piisa. Seetõttu valisime uudseks variandiks Blue-Boti komplekti ja Ozo-Botid. Uute komplektide näol soovime mitmekesistada rühmade õppetegevusi ja toetada ning innustada laste koostööoskusi.


Eesmärgid


Seadmete kasutamise eesmärk on õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamine, laste toetamine läbi avastusõppe, planeerimise ja programmeerimise õppimine läbi õppetegevuste, loovuse, kannatlikkuse ja tähelepanu arendamine ning jätkusuutlik rakendamine.
Õpetajate koostöö tõhustamine ja parimate praktikate jagamine rühmalt-rühmale.


Tegevused


Tegevuskava
Lõimitud tegevused ainete kaupa, jooksvalt õppeaasta jooksul integreeritud ja lõimitud tegevustena kasutatakse robootikaseadmeid mitmekesistades õppekava ja toetades laste huvi ja motivatsiooni.

Keel ja kõne
· Tähed, sõnad ja laused- emakeeleõppes toetavate õppevahendite näol, õppetegevuse mitmekesistamine läbi Bee-Bot robotite.
· Lugemisoskuse arendamine- häälimine, pildi ja sõna ühendamine.
· Sama- ja vastandtähenduslike sõnade leidmine.
· Lugude ja muinasjuttude jutustamine.

Matemaatika
· Geomeetriliste kujundite tundmine.
· Erinevate materjalide jm sorteerimine, hulkade moodustamine (köögi- ja puuviljad jne)
· Liitmise- ja lahutamistehete illustreerimine
· Orienteerumine laual
· Linnu projektsioon Tartu kohal
· Teekond lasteaed-kodu, aadressi õppimine, kirjakandja mäng
· teekond loodusesse, kohvikusse
· kadunud lemmiklooma leidmine
· Numbrid, kujundid, loendamine

Üldoskused
· Laps oskab oma emotsioone kirjeldada ja väljendada emotsioone (rõõmu, viha, kurbust jms.) Bee-Bot robotite tundemaailmas
· Laps naudib avastusrõõmu innovaatilistest robotitest, nende programmeerimisest ja juhtimisest /Lego WeDo robootika meeskonnatööna valminud loom)
· Laps suudab koostööna meeskonnas robotite juhtimist planeerida, oodata oma järjekorda mängus, jagada õppevahendeid sõbralikult ja kannatlikult.

Kunst/loovtegevus
· Bee-Bot robotitega paberile joonistamine.
· Bee-Bot kodu disainimine (väis- ja sisekeskkonna loomine).
· Bee-Boti kaunistamine (paberist vms. materjalist riided ja kaunistused, teise tegelase loomine)

Loogika
· Loogilise mõtlemise arendamine ja seoste märkamine ning loomine.
· Robootika Lego WeDo „Lendavad linnud“ / kuidas planeerida ja muuta lindude liikumist?

Keskkond
· Bee-Bot robotid toetavad keskkonna väärtustamist säästmise vajalikkuse mõtestamist läbi õppetegevuste.

Varajane võõrkeeleõpe
· Bee-Bot keeleõppes – sõnade moodustamine
· Varajase saksa keele õpperingi tegevuste toetamine ja ilmestamine Bee-Bot robotitega.
· Keeleõppe motiveerimine läbi innovaatiliste õppevahendite.Tulemused


Seadmete kasutamisega on mitmekesistatud õppe-ja kasvatustegevusi, arendades laste loovust, koostööoskusi, suhtlemist, planeerimist.
Läbi innovaatiliste õppevahendite oleme pakkunud kaasajastatud õpikeskkonda, mis soodustab lapse planeerimise ja programmeerimise oskuste arendamist.
Läbi õppevahendite kasutuselevõtu planeerime on paranenud rühmade omavaheline koostöö õpetajate kogemuste ning parimate praktikate vahendamise kaudu toetades ja motiveerides õpetajate enesearengut.Maksumus


1 111 EUR

Tartu kohustused


333 EUR

Toetus


778 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HITSA

Millise programmi / meetme raames


Hitsa Proge Tiigri seadmete taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Lotte

PartneridJuht


Viive Vellemaa

Algus- ja lõpptähtaeg


15.05.2018 - 28.02.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord