Asi: „Kuidas olla tark veetarbija?“

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0086
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Helene Toomeoks
Teised töötajad: Grete Sarap; Raili Koort
Tähtaeg: 28.01.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: „Kuidas olla tark veetarbija?“
Registreeritud: 11.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt "Kuidas olla tark veetarbija" on noorte omaalgatuslik noortevahetus, mida rahastab Erasmus +.
Noortevahetus leiab aset 05.08-12.08.2018.
Sellele eelnev ettevalmistav kohtumine liidritega 05.-07.07.2017.

Projektis osalevad Malta, Iirimaa, Poola.
Kokku 40 inimest.


Eesmärgid


Projekti üldeesmärk:
Tõsta projektis osalevate noorte teadlikust vee liigtarbimise probleemist Eestis, Poolas, Iirimaal ja
Maltal ning seeläbi muuta nende tarbimiskäitumist keskkonnasäästlikumaks nii projekti vältel kui ka
noorte edaspidises elus.

Projekti alaeesmärgid:
1) Tutvuda Eesti, Malta, Iirimaa ja Poola riigi joogivee olukorraga projekti vältel ehk noorte silmaring
laieneb vee liigtarbimise kohta.
2) Mõelda võimalikele lahendustele neljas erinevas töögrupis noortevahetuse vältel, noored oskavad
kriitiliselt arutleda vee liigtarbimise teemal.
3) Külastada Lastekaitse Liidu korraldatavat laste- ja noortelaagrit, kus projektis
osalevatel noortel on võimalus viia läbi neli õpituba vähemalt 150 erinevale laagris osalevatele lastele
vanuses 6-16 aastat. Noor on pärast seda omandanud rühmajuhendamise oskuse läbi projektis
valminud töötoa läbi viimisel.


Tegevused


Projektitegevused on jagatud laias laastus järgnevalt:
1. Üksteise tundma õppimine, meeskonna tunde loomine, grupiprotsesside käivitamine.

2. Grupitööd, arutelud.

3. Aktiivne osalemine

4. Töötubade korraldamine ja õpitu edastamine laagris.

5. Õpitu hindamine ja kaardistamine, analüüs.

6. Kultuuridevaheline õpe.
6.1. Teistest rahvustest pärit noortega suhtlemine ning nende mõistmine lähtuvalt eripäradest
- hobid
- maailmavaadete avardamine
- tutvumine keele ja ajalooga avardades seeläbi oma silmaringi
6.2. Sõbrad terveks eluksTulemused


Projektis osalejad saavad võimaluse järgnevate teadmiste ja oskuste laiendamiseks:
Teadmised:
- teadmised nii oma riigi kui ka partnerriikide joogivee kohta
(omandavad osalevate riikide kodutööde esitlustest ja aruteluringidest)
- teadmised Eesti looduse ja kultuuri kohta
(omandavad läbi teemakohaste külastuste ja kohalikus keskkonnas liikumise kaudu)
- teadmised partneriikide kultuuride eripärade kohta
(omandavad läbi suhtluse teiste osalevate riikidega)
- teadmised, kuidas edastada õpitut peer-education meetodil.
(omandavad projekti käigus, alguses ise kogedes rühmatööde ja aruteluringide ajal ning hiljem
Remniku laagris oma teadmiste edastamisega)

Oskused ja kompetents:
- praktiseerivad eneseväljendusoskust
(teostavad eneseväljendust: rühmatöödes, loositud riiki tutvustades, aruteluringides, osalistega
suheldes, Remniku laagris noori õpetades, ennast analüüsides projekti lõpus ja selle käigus)
- arendavad võõrkeeleoskust
(suheldes teiste noortega projektis, õpetades noori Remniku laagris, aruteluringides, rühmatöödes)
- arendavad meeskonnas töötamise oskust
(rühmatöödes, Remniku laagris noori rühmaga õpetades, projektis üldiselt kaasa tehes, kuna kõik
projektis osalevad noored on üks suur meeskond)
- arendavad ajaplaneerimise oskust
(rühmatöö õigeaegne valmimine, ajagraafikust kinnipidamine, kohustuste täitmine õigeks ajaks)
- mõistavad paremini kultuurilisi eripärasid.
(suheldes teiste riikide noorte ja liidritega, tutvustades loositud riiki ja selle kultuuri, koostöö projektis
osalejatega)
- Suhtlus emakeeles
(suheldes oma riigi mentorite ja noortega)
-Oskus käia läbi ja suhelda eri taustaga inimestega
(Remniku laagri noortega suheldes, rühmatööd tehes, suheldes oma rühmas olevate inimestega,
siheldes vähemate võimalustega noortega)
Projektis kasutatavate meetodite teel pädevuste arendamine:
- Rühmatööde kaudu arendavad noored meeskonnas töötamise oskusi, õpivad arvestama teistega,
praktiseerivad julgemini oma arvamust avaldama.
- Peer-education'i kaudu praktiseeriva noored olema nii õpetajad kui ka õpilased.


Maksumus


21 840 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


21 840 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1- õpiränne

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Helene Schotter

Algus- ja lõpptähtaeg


11.05.2018 - 28.02.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord