Asi: Uute õppemeetodite rakendamine ja individualiseeritud õppe arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0059
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Kristin Kallisaar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uute õppemeetodite rakendamine ja individualiseeritud õppe arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis
Registreeritud: 28.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projektiga soovitakse liikuda üldisemalt õpikäsitusega tutvumiselt edasi õpilasekeskse juhendamise poole. Koolituse sisu on suunatud pigem tavaolukordadest pisut keerukamate situatsioonide lahendamisele õpilase individuaalse juhendamise kontekstis. Projekti käigus loodetakse saada abi viimasel ajal järjest sagedamini ettetulevate erivajadustega õpilaste juhendamiseks. Olgu siis tegemist ärevushäirete, stressi, depressiooni või teiste samalaadsete probleemidega, mis puudutavad nii vähemandekaid kui ka väga andekaid õpilasi. Samuti soovitakse antud projekti raames tutvuda teiste koolide õppesüsteemidega ja õpikeskkonnaga ning vahetada kogemusi teiste koolide õpetajatega, et välja töötada Poska Gümnaasiumile sobiv kaasava hariduse mudel: Seetõttu on osa koolitusest planeeritud koos Võru riigigümnaasiumi õpetajatega ning võimalusel külastatakse ka Põlva riigigümnaasiumit.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärk on viia läbi kahepäevane koolitus 10 akadeemilise tunni ulatuses. Koolitusse kaasatakse kolme kooli õpetajad – JPG õpetajad kui peamine sihtrühm ning Võru ja Põlva riigigümnaasiumide juhid ja õpetajad kui kogemustevahetajad. Koolituse käigus antakse õpetajatele ülevaade õpiraskustega ja individuaalset juhendamist vajavate õpilastega seotud problemaatikast ning tutvuda kahe erineva Eesti riigigümnaasiumi õppesüsteemiga. Lisandväärtusena on täienenud teadmised ja oskused koostöise õppimise vallas mitme kooli kolleegide vahel.


Tegevused


1. Koolituste ettevalmistus (seminariruumide leidmine, toitlustus, koolitajad jne)
2. Koolituse läbiviimine 23. - 24. aprill 2018 - Sisekoolituse raames toimuvad seminarid/loengud teemadel: „Õpiraskustega õpilaste juhendamine koolis“ (lektoriks Laura Leist, Tartu Jaan Poska Gümnaasium). Ja „Õpetaja igapäevase stressiga toimetulek ja ennast säästev töötamine. Noorte stressi märkamine ja toimetuleku toetamine“ (lektoriks Kariina Laas)
Külastatakse vähemalt ühte riigigümnaasiumi: Võru Gümnaasium ja/või Põlva riigigümnaasium.
Viiakse läbi kogemustevahetus ERASMUS+ õpirände käigus külastatud välisriikide koolidest (JPG õpetajad)
3. Projekti kokkuvõtete tegemine ja aruandluse koostamineTulemused


Koolitusel osaleb 30 JPG õpetajat ning koolituse kestus on 10 akadeemilist tundi.


Maksumus


3 498 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 498 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lauri Mällo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2017 - 20.06.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord