Asi: TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0055
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Triin Rebbas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
Registreeritud: 27.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Mitteaktiivsete noorte kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine ühiskondlik probleem. Noorte mitteaktiivseks muutumine suurendab riski langeda ka edaspidi töötusesse, vaesusesse ja sotsiaalsesse tõrjutusse, saada madalamat töötasu jne. Tänaseks on tööpuudus asendunud kvalifitseeritud tööjõu puudusega ning kasvava tööjõu puuduse tingimustes on oluline, et iga noor leiaks endale tööturul rakenduse või täiendaks oma kvalifikatsiooni edasiõppimise kaudu.


Eesmärgid


Suurendada mitteaktiivsete noorte vanuses 16-26 tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi.


Tegevused


Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26-aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info on kättesaadav KOV juhtumikorraldajale STAR-i kaudu. KOV juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge, abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja KOV teenustele (nt tööotsinguvõimalused, haridussüsteemis jätkamine). Paralleelselt toimuvad nii mitteaktiivsetele noortele kui KOV-dele teavitustegevused.


Tulemused


Juurutatud on IT lahendus, mis koondab erinevatest riiklikest registritest info ning tekitab selle baasil mitteaktiivsete noorte nimekirja ja kuvab need kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) STAR-i juhtumikorralduseks.


Maksumus


61 651 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


61 651 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalministeerium

Millise programmi / meetme raames


Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks.

Juhtpartner


Sotsiaalministeerium

Partnerid


Tartu Linnavalitsus

Juht


Triin Rebbas

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2018 - 31.10.2020

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord