Asi: Theater, inclusion and multiculturalism across Europe

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0048
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Theater, inclusion and multiculturalism across Europe
Registreeritud: 21.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Iseseisva isiksuse areng paljukultuurses Euroopas läbi draamaõppe meetodite kasutamise.


Eesmärgid


Iseseisev, motiveeritud ja ajas jätkusuutlik ja ennastjuhtiv õppija, kes on huvitatud maailmast, on ettevõtlik, kriitiliselt mõtlev ja elus hakkama saav.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida draamaõppega seotud õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus muuhulgas valmivad lühinäidendid, osaletakse erinevates töötubades. Eestis toimuv õpilaste mobiilsusnädal keskendub põhjalikumalt foorumteatri olemusele, ühistöös valmib foorumteatri etendus.


Tulemused


Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng läbi draamaõppe meetodite kasutamise
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


30 103 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 103 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agência Nacional Erasmus+ Educação e
Formação

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Agrupamento de Escolas António Alves Amorim (Portugal)

Partnerid


Tartu Raatuse Kool (Eesti)
Szkola Podstawowa nr 41 (Poola)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord