Asi: Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0022
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II
Registreeritud: 13.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi Erasmus+ õpirändeprojekt "Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis II" on jätkuprojekt juba käimasolevale Erasmus+ projektile. Nagu ka eelmine, põhineb käesolev projekt laiapõhjalise juhtimismudeli rakendamisel koolis, mille järgi kuuluvad kooli juhtkonda direktor, juhiabi, kolme valdkonna (reaal- ja loodusained, humanitaar- ja kultuuriained ning võõrkeeled) õppejuhid, õppetöö koordinaator, arendusjuht, infojuht, majandusjuht ja süsteemihaldur. Ka aineõpetajatele on antud võimalus kooli arengusse panustada läbi võimaluse end huvipakkuvas valdkonnas täiendada ja hiljem oma teadmisi teistega jagada. Selle projekti märksõnadeks, ehk valdkondadeks, on laiapõhjaline juhtimine, coaching, mentorlus, õpilaste individuaalsuse ja erivajaduste toetamine läbi uurimusliku õppe ja andekate toetamise, IKT kasutamine, rahvusvahelistumine.


Eesmärgid


Projekti põhieesmärgiks on aidata Tartu Jaan Poska Gümnaasiumil jõuda arengukavas püstitatud põhieesmärkideni, mis on seotud õppe individualiseerimise, personali ja juhtimise, õpikeskkonna ja IKT arendamisega. Kitsamaks eesmärgiks on koolitada õpetajaid lähtuvalt kooli vajadustest ja õpetajate huvidest ning korraldada õpetajalt õpetajale koolitusi, kus õpirändel kogetut jagatakse oma kolleegidega. Käesoleva projekti õpirännetel on erilise tähelepanu alla võetud parimate juhtimispraktikatega tutvumine ja üksteise (nii õpilaste kui õpetajate) toetamine coachingut kasutades, õppetöö diferentseerimine õpilaste võimetest ja individuaalsusest lähtuvalt, koostööoskused ja IKT vahendite edukas kasutamine õppetöös. Lisaeesmärgiks on rahvusvaheliste suhete loomine, et tulevikus saaks jätkuda tihe rahvusvaheline koostöö.

Käesolev projekt on oluline, et omandada vajalikud praktikad oma juhtimismudeli täiustamiseks ja töös hoidmiseks. Kuna Jaan Poska Gümnaasium tähistab sel aastal alles oma 7. tegevusaastat, on käesolev Erasmus+ KA1 projekt meie teine rahvusvahelist õpirännet pakkuv projekt kooli lühikeses ajaloos. Projekt on oluline, kuna toetab personalikoolituste ja rahvusvaheliste suhete valdkonna arenemist veelgi. Õpirännete arv on kooskõlas õppejuhtide laienenud tööülesannete ja õpetajate vajadustega. Õpiränded on valitud erinevatest riikidest, et saada võimalikult palju erinevaid kontakte.


Tegevused


Peamisteks tegevusteks projektiperioodil on õpiränded ja pärast iga õpirännet toimuvad õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagab oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale. Hiljem on koolituse materjalid õpetajatele kättesaadavad õppeinfosüsteemis Stuudium. Avalikkusega jagatakse õpirännetel saadud teadmisi ja kogemusi Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi kodulehe ja Facebooki lehe kaudu. Kõik õpiränded saavad kajastatud Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi koolilehes Sihker. Rahvusvahelisel tasemel jagatakse projekti tulemusi läbi koolituskeskuse Shadows Suurbritannias.

Õpirännete ja õpirännetele järgnevate koolisiseste õpetajalt õpetajale koolituste ajad:

20.08.2018 – 28.08.2018 Kristina Šabunova Portugalis, Lissabonis koolitusel "Vitamin C boosts education! - coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners"
15.10.2018 – 20.10.2018 Elis Rodendau Iirimaal, Dublinis koolitusel "Digital Game-Based Learning"

Vahemikus 22.10.18 – 28.10.2018 I õpetajalt õpetajatele koolitus, kus esineb Elis Rodendau.

21.10.2018 – 02.11.2018 Mari Roostik Suubritannias, Cambridge'is koolitusel "Leadership Development"
29.10.2018 – 03.11.2018 Sandra Sagar Itaalias, Florence'is koolitusel "Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention"
10.12.2018 – 14.12.2018 Carita Hommik Austrias, Neufeld an der Leitha’s koolitusel "Education of Mathematically Gifted Students"

Vahemikus 02. – 04.01.2019 II õpetajalt õpetajatele koolitus, mille viivad läbi Carita Hommik ja Sandra Sagar.

25.02.2019-02.03.2019 Lembi Loigu Itaalias, Soveratos koolitusel "Coaching and Mentoring: Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop out and motivate youth"
17.03.2019 – 23.03.2019 Einike Reinvelt Saksamaal, Berliinis koolitusel "NIBL: Inquiry based learning"

Vahemikus 22.04.2019 – 26.04.2019 III õpetajalt õpetajale koolitus, kus teeb ettakande Einike Reinvelt ja viivad läbi pikema praktilise koolituspäeva coachingu teemal Kristina Šabunova, Mari Roostik ja Lembi Loigu.


Tulemused


Oodatav kursuste mõju vastab otseselt Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukava ülaltoodud eesmärkidele. Osalejad jagavad õpirändejärgsetel õpetajalt õpetajale koolitustel näpunäiteid, kuidas coaching ja mentorlus aitavad kooliperet ühendada, kuidas toetada õpilaste individuaalset arengut, säilitada õpilaste motivatsiooni ja lahendada kriisisituatsioone, kuidas kasutada arvutimänge ainetunni huvitavamaks ning kasulikumaks muutmisel. Lisaks jagatakse teadmisi, kuidas võiks paremini organiseerida mitme õpilase kirjutatud uurimistööde läbiviimist ja kuidas arendada projektipõhist õpet.

Pikemas perspektiivis väljendub projekti kasu kooli arengukava eesmärkide täitmises ning meie koolile sobivate parimate juhtimispraktikate kasutusele võtmises. Saavutame üleüldise IKT vahendite sihipärase ja õppetöö diferentseerimist toetava kasutamise klassiruumis ning toetades uurimuslikku õpet võtame järjekindlalt tarvitusele ümberpööratud klassiruumi põhimõtteid. Projekti tulemuseks on lisaks pädevuste tõstmisele kindlasti rahvusvaheliste suhete arenemine.


Maksumus


18 099 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


18 099 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+/ Õppijate, haridus- ja noorsootöötajate õpiränne

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 31.07.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord