Asi: "Masing koolitub"- Tartu Herbert Masingu Kool

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0017
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: "Masing koolitub"- Tartu Herbert Masingu Kool
Registreeritud: 05.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt koosneb kahest osast –Verge metoodika algkoolitusest seda veel mitteläbinud kooli töötajatele ja Vaikuseminutite koolitusest, mis on uus kogu kooliperele.

 Verge metoodika baaskursus:

THMKs õpivad erinevad psüühikahäirega õpilased, kelle jaoks oma agressiivsuse kontrollimine on väga keeruline. Seoses emotsionaalsete ja käitumisraskustega tuleb kooli töötajatel sageli seista silmitsi verbaalselt ja/või füüsiliselt agressiivsete õpilastega. Enamus kooli töötajatest on seetõttu läbinud agressiivsuse ohjeldamise metoodika Verge (verge.ee) baaskoolitusi. Kuna kool on pidevalt kasvava töötajaskonnaga, on lisandunud töötajaid, kellel baaskoolitust ei ole. Kuna tegu on kompleksse metoodikaga, ei piisa kahjuks ka lihtsalt kolleegide toest ja selgitustest, vaid tuleb läbida Verge Eesti poolt läbi viidav algkoolitus. Verge Eesti on ainus organisatsioon, kes Eestis antud metoodikat koolitab.

 Vaikuseminutite koolitus:

Tegu on meetodiga, mida THMK kui psüühikahäiretega õpilaste kool ei ole veel järjepidevalt rakendanud, kuid mis on saanud laialdaselt positiivset tagasisidet kui praktiline töövahend laste ja õpetajate vaimse heaolu edendamiseks. THMK õpilaste puhul on üheks peamiseks kooli suunamise eesmärgiks justnimelt nende vaimse heaolu parandamine. Oleme selleks kasutamas erinevaid alusmetoodikaid (nt Oskuste õpe, motiveeriv intervjueerimine, TEACCH), kuid oleme alati huvitatud oma oskuste arendamisest. Antud projekti puhul soovime koolitada n.ö kontrollgrupi – 20 õpetajat, kes saavad lähenemist meie kooli sihtgrupi peal katsetada, et siis vajadusel ja sobivusel korraldada koolitus juba laiemale hulgale kooli töötajatest.


Eesmärgid


Verge metoodika baaskursus:

1.      Kõik THMK õpetajad tunnevad Verge metoodika aluseid ja on enesekindlad sekkujad õpilase agressiivse käitumise korral.

Kaudseks eesmärgiks on, et õpetajate tööstress on vähenenud seoses agressiivses olukorras toime tuleku enesekindluse kasvuga.

Vaikuseminutite koolitus:

1.      THMKs on huvilistest koosnev Vaikuseminutite praktikute grupp, kes piloteerib ühist lähenemist;

Kaudseks eesmärgiks on vähenenud stressitase nii lähenemist praktiseerivate õpetajatel kui õpilastel, toetades seega muuhulgas paremat koostööd nii õpilaste kui õpetajate vahel.


Tegevused


Projekti jooksul viiakse ellu kaks koolitust:
Verge metoodika algkoolitus seda veel mitteläbinud kooli töötajatele ja Vaikuseminutite koolitus huviliste testgrupile


Tulemused


Verge metoodika baaskursus:
Kõik THMK õpetajad tunnevad Verge metoodika aluseid ja on enesekindlad sekkujad õpilase agressiivse käitumise korral.
Kaudseks tulemuseks on, et õpetajate tööstress on vähenenud seoses agressiivses olukorras toime tuleku enesekindluse kasvuga.


Vaikuseminutite koolitus:
THMKs on huvilistest koosnev Vaikuseminutite praktikute grupp, kes piloteerib ühist lähenemist;
Kaudseks tulemuseks on vähenenud stressitase nii lähenemist praktiseerivate õpetajatel kui õpilastel, toetades seega muuhulgas paremat koostööd nii õpilaste kui õpetajate vahel.Maksumus


4 450 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 450 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks

Juhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

PartneridJuht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 31.05.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord