Asi: MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0141
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus
Registreeritud: 19.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaasaegne ühiskond vajab loovalt mõtlevaid ja loodus- ja täppisteaduslikele teadmistele põhinevalt probleeme lahendavaid ja põhjendatud otsuseid langetavaid inimesi. Kahjuks ei ole nende valdkondade õppimine populaarne õpilaste hulgas, kellest vaid 7,2% (PISA 2016) sooviksid edasi õppida ja oma karjääri siduda loodusainetega. Et aga koos IKT erialadega on huviliste osakaal 25 %, siis oleks otstarbekas kasutada ka loodusainete õpetamisel rohkem kaasaegseid digivahendeid, et nende populaarsust tõsta.


Eesmärgid


võtta kasutusele lõimitud õppeks sobivatest digitaalsetest õppevahenditest komplektid ja õppevara, mis võimaldaksid kaasajastada loodus- ja täppisteaduste õpetamist ja arendaksid õpilaste loodusteaduste ja tehnoloogia-alast kirjaoskust ning digipädevusi.


Tegevused


Innovaatiliste õppevahendite komplekteerimine ning neile vastavate digitaalsete õppematerjalide ja tööjuhendite väljatöötamine. Õpetajate professionaalsete oskuste täiendamine uuendusliku õppevara loomiseks ja kasutamiseks rahvusvahelistel messidel ja vastavasisuliste täienduskoolituse kursuste korraldamine.


Tulemused


Õpetajate kompetentsuse tõus kaasaegse õpikäsitluse rakendamisel loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning sellega kaasnev õpilaste motivatsiooni tõus ning õppekavale vastavate loodusteaduste ja tehnoloogia-alase kirjaoskuse komponentide parem omandamine ning loodusteadustega seotud karjääriteadlikkuse tõstmine.


Maksumus


150 421 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


150 421 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Innove SA

Millise programmi / meetme raames


Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Juhtpartner


Miina Härma Gümnaasium

Partnerid


TÜ ÖMI ja loodusteadusliku hariduse keskus

Juht


Anne Laius

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2017 - 01.11.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord