Asi: Nordic Cultural Landing - Breaking The Borders 2017-2018

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-17-0013
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nordic Cultural Landing - Breaking The Borders 2017-2018
Registreeritud: 06.02.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt keskendub kahele sihtrühmale - õpilased ja õpetajad. Õpilastele on osalevad partnerriigid Euroopa mõistes väga kauged ja eksootilised. Üks kool asub väikeses Fääride külakeses, teine 100000 elanikuga linnas. Kas sedavõrd erinevad on ka meie juured, kultuuritraditsioonid ja tänapäev, näitab projekti kulg.

Üheks oluliseks fookuseks on osalevate õpilaste sotsiaalsete oskuste areng. Elame globaliseeruvas maailmas, mis tähendab aina suurenevad majanduslikku, poliitilist ja kultuurilist integratsiooni. Kuidas näevad seda kahe Euroopa piirialadel elava ja toimetava riigi õpilased, on meid huvitav küsimus.

Teiseks antud projekti fookusgrupiks on õpetajad. Raatuse kool on 2018. aasta sügiseks läbi tegemas olulist muutust - kogu koolimaja täielikku rekonstrueerimist. See tähendab suuri muutusi õpikeskkonnas - väga palju õppest hakkab toimuma nn avatud õpiruumis. Samal ajal käib töö õppekava kaasajastamisega, kus suurem rõhk projekti- ja teemapõhisel õppel, õpetajate koostööl. Lisaks on fookuses ka õpilaste liikumisharjumused. Stranda kool on nii mõndagi selles vallas juba saavutatud, mistõttu näeme siin võimalust ennekõike väga praktiliste võtete ja meetodite läbi õppida.


Eesmärgid


1) Avatud maailmavaate ja heade sotsiaalsete oskustega õpilane.
2) Eesti ja teiste maade kultuurist, traditsioonidest ja ajaloost huvituv õpilane.
3) Kaasaegset õpikäsitlust valdav, innovaatilisi ja õppimist toetavaid õpimeetodeid rakendav õpetaja.


Tegevused


Projekti käigus toimub mõlemas riigis rida praktilist laadi tegevusi, mis võimaldavad projekti eesmärke ellu viia. Peamine rõhk on kahel projektinädalal, mis planeeritud 2018. aasta kevadesse, kus 21 kummagi kooli õpilast ja 3 õpetajat saavad võimaluse nädalaks üksteisele külla sõita. Detailsem ja väga pikk tegevuste kirjeldus on kirjas projektitaotluses, aga välja võib tuua nt ühise puudeistutamise, keeletundides osalemise, robootikaga seotud tegevused koostöös MTÜ Robootikaga, GPS kunst, rahvuskultuuri tutvustamise läbi tantsude ja mängude, rikkalik haridus- ja kultuuriprogrammi, koodikirjutamise õppimise koostöös Fääri Saarte Ülikooliga, rahvustoitude, looduse, kunsti, spordi, muusika ja mängudega seotud töötoad jne.

Õpetajate praktiline tegevus on seotud järgmiste teemavaldkondadega:
1. Avatud õpiruum.
2. Teemapõhine õpe.
3. Õppimist toetav hindamine.
4. Üldpädevuste saavutamine.
5. Aktiivsed õppemeetodid.
6. Laste füüsiline aktiivsus ja toitumine koolis.

Taotlus esitatakse viie õpetaja mobiilsusele.


Tulemused


Lühike valik oodatavaid tulemusi:
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul
- arenenud suhtlemis- ja koostööoskustega õpilased, kes oskavad kriitiliselt arutleda, tunnevad huvi Eesti ja teiste riikide kultuuride, traditsioonide ja ajaloo vastu


Maksumus


18 935 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


18 935 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Stranda school (Fääri Saared)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2017 - 31.08.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord