Asi: BSR - Electric

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0160
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Kairi Kuusik; Madis Oona; Rein Haak
Tähtaeg: 30.12.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: BSR - Electric
Registreeritud: 24.11.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Linnapiirkonnnad on olulised majandusliku arengu vedajad Läänemere piirkonnas. Samal ajal põhjustavad linnad ka suurema osa kasvuhoonegaaside (sh. ka CO2) ja teiste kasvuhoonegaaside tekkest. Vastavalt EL-i valge raamatu andmetele on üldisest saastest 25% põhjustatud transpordisektori poolt. Et saavutada ELi 2020. aasta heitkoguste eesmärke peavad linnad hakkama muutma oma transpordilahendusi, vähendamaks kasvuhoonegaaside heitmeid. Traditsiooniliste transpordilahenduste järkjärguline asendamine keskkonnasõbralikega on oluliseks vahendiks EL-i kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamisel. Boonusena aitavad need muudatused oluliselt vähendada kohalikku õhu- ja mürasaastet ning seega ka parandada elukvaliteeti linnapiirkondades.
Elektritranspordi arendamine on antud olukorras üheks efektiivseimaks vahendiks asendamaks fossiilkütuste kasutamist linnatranspordis ja panustades seeläbi oluliselt säästlike ja keskkonnasõbralike linnatranspordi süsteemide rakendamisele Läänemere piirkonnas.


Eesmärgid


BSR Electric projekti eesmärgiks on suurendada e-liikuvuse rolli linnatranspordis Läänemere piirkonnas. Eesmärgi saavutamiseks uuritakse senini kasutamata e-liikuvuse võimalusi ja demonstreeritakse erinevaid juba eksisteerivaid lahendusi. Sel viisil aidatakse kaasa e-sõidukite aktiivsemale kasutuselevõtule ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja linnapiirkondade elukeskkonna parandamisele.
Projekti eesmärgiks anda soovitusi planeerijatele ja ettevõtjatele e-lahenduste rakendamiseks linnatranspordi strateegiate loomisel.
Pilootprojektide kaudu näidatakse , kuidas on praktiliselt võimalik e-lahendusi linnatransporti integreerida.


Tegevused


- Info (huvid, vajadused, ideed) kogumine huvigruppidelt e-liikuvuse lahenduste kohta. Saadud info analüüsimine ja võimaluste väljaselgitamine.
- Pilootprojektide (e-praamid, e-bussid, e-jalgrattad, e- rollerid, e-kaubaveokid) elluviimine ja nende tasuvusanalüüsi teostamine. Tartu puhul on pilootprojektiks elektribussiga (15-20 kohta) opereeritav liin bussijaamast vaksali kaudu Maarjamõisa haiglani.
- Teadmiste vahetamine ja teavitustegevus e-liikuvuse teemadel.


Tulemused


Projekti üldiseks ja kaugemaks tulemuseks on kasvuhoonegaaside tekke vähenemine Läänemere piirkonna linnades ning kaasnevalt linnade elukeskkonna parandamine.
Projekti väljunditeks on::
• ülevaade e-liikuvuse lahenduste kasutamisest Läänemere piirkonna linnades;
• hinnang erinevate e-liikuvuse lahenduste tasuvuse ja teostatavuse kohta;
• linnade transpordiplaneerijate professionaalse võimekuse tõstmine e-lahenduste valdkonnas;
• huvigruppide kasvanud tedlikkus e-lahenduste kasutamisest transpordis


Maksumus


290 000 EUR

Tartu kohustused


43 500 EUR

Toetus


246 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Interreg, Läänemere programm

Juhtpartner


Hamburg University of Applied Sciences (Saksamaa)
Research and Transfer Centre "Applications of Life Sciences" (FTZ-ALS)
Ulmenliet 20, Hamburg, 21033, Germany
Tel. +49 40-42875-6313 , e-mail: walter.leal@haw-hamburg.de

Partnerid


ATI Küste GmbH (Association for technology and innovation) Saksamaa
Hoje-Taastrup Municipality (Taani)
Lindholmen Science Park AB (Rootsi)
Zero Emission Resource Organisation (ZERO) (Norra)
Turku University of Applied Sciences (Soome)
Green Net Finland (Soome)
Helsinki Region Environmental Services Authority HSY (Soome)
Ardenis Ltd. (Läti)
Riga City Council (Läti)
City of Gdansk (Poola)
Electrotechnical Institute Gdańsk Branch (Poola)
Balti Uuringute Instituut (Eesti)
Tartu linn (Eesti)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


24.10.2017 - 30.09.2020

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord