Asi: Improving professional competencies through international mobility (HARTA)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0075
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Improving professional competencies through international mobility (HARTA)
Registreeritud: 17.05.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas kvaliteetse õpirände pakkumises ja julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.


Eesmärgid


Erasmus+ programmi üks eesmärke on suurendada kvaliteetset õpirännet kut
sehariduses ning toetada programmis osalevate riikide nimetatud valdkonna organisatsioonide rahvusvahelistumist


Tegevused


Harta kehtivusaja keskel ja viimase õpirändelepingu lõppemise järel peavad kutsehariduse õpirände
hartat omavad organisatsioonid esitama Euroopa rahvusvahelistumise strateegia arengu ja harta mõju
kohta aruande.
2017-2021 toimuvad õpiränded õpilastele ja haridustöötajatele igal aastal vastavalt SA Archimedese esitatavale taotlusele.


Tulemused


Projekti tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, praktiktilise õppe korraldamise, juhendamise ja hindamise kvaliteet. Pikkaajalise mõjuna näeme kutsehariduse populariseerimist Eestis, TKHK spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa "Eesti 2020 strateegia" elluviimisele.


Maksumus


474 363 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


474 363 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

JuhtpartnerPartneridJuht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2017 - 31.07.2019

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord