Asi: Sustainable urban mobility and commuting in Baltic cities - SUMBA

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0073
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Kadi Metsma; Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sustainable urban mobility and commuting in Baltic cities - SUMBA
Registreeritud: 16.05.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Inimeste liikuvusharjumused on hakanud viimaste aastate jooksul oluliselt muutuma. Senine paradigma - erasõiduautode , kui peamise transpordivahendi kasutamine on muutunud paindlikumaks ning omandamas nõudlusele orienteeritud mobiilsuse mustreid. Autode kõrval kaalutakse alternatiivina ka jalgrattasõitu, kõndimist ning ühistransporti. See muutus on seotud peamiselt inimestega, kes ei oma autot ja otsustavad oma liiklemist planeerides mitmesuguste jagamissüsteemide kasuks (autode- ja jalgrataste jagamine). Uued arengud pakuvad võimaluse muuta liikuvus säästvamaks, nt asendades individuaalsõidukid elektriautode jagamise teenustega või optimeerides reisi marsruuti ja vähendades seeläbi ummikuid ning ühtlasi luues rohkem kergliikluseks sobivat linnaruumi.Igapäevane pendelränne tekitab linnades mitmeid täiendavaid tõkkeid - ebaratsionaalne ühistranspordi liinivõrk, kergliikluse taristu puudulikkus, ja puudulik erinevate transpordiviiside seostatus (buss + raudtee-, auto + raudtee, jalgratas + raudtee, jalgratas + buss). Säästvamate liikuvusvõimaluste loomine pendelrändajatele aitavad hoida linnakeskkonda puhtamana.
Projekti eesmärgiks on toetada selliste uute liikuvusmustrite juurutamist..
Läänemere piirkonnas on liikuvuse teemadega üsna palju tegeletud, Sageli keskenduvad need tegevused aga ainult konkreetse linna territooriumile ja ei arvesta piisavalt igapäevaste pendelrändajatega, kes moodustavad suure osa igapäevasest linnaliikluse mahust.
Enamik pendeldrändajaid kasutab liikumisteks isiklikku sõiduautot. Tagajärjeks on ummikud, halb õhukvaliteet, surve linnaruumile (parkimise vajadus) jne. Need probleemid esinevad valdavalt linnade keskustes, mis pendelrändajate peamiseks sihtkohaks.
Linnad peavad tegema koostööd piirkonna teiste omavalitsustega, et leida säästvamad lahendused valglinnastumisest tulenevate liikuvusprobleemide lahendamiseks. Järgmise sammuna peavad omavalitsused, transpordioperaatorid, erinevate teenuste pakkujad (sõiduautode jagamine, rattaringlus) leidma uued meetodid ja ärimudelid nende probleemide lahendamiseks.


Eesmärgid


1. Tõsta transpordi planeerijate pädevust
2. Kaasajastada partnerlinnade transpordipoliitika dokumente
3. Parandada linnade ja lähialade koostööd integreeritud transpordilahenduste kavanadamisel ja juurutamisel


Tegevused


- SWOT-analüüsi läbiviimine
- Liikuvusanalüüsi läbiviimine partnerlinnades
- Partnerlinnade liikuvusmudelite koostamine
- Teavitustegevused


Tulemused


- Koostatud on liikuvusmudel pendelrändest tingitud transpordiprobleemide lahendamiseks.
- Kaasajastatud on linna transpordi arengukava
- Tõusnud on transpordiplaneerijate pädevus
- Liiklejate teadlikkus säästlikest liikumisvõimalustest on kasvanud


Maksumus


176 000 EUR

Tartu kohustused


26 400 EUR

Toetus


149 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Läänemere Programm

Juhtpartner


Hamburgi Linnavalitsus

Partnerid


BEF - Balti Keskkonnafoorum DE (Saksamaa)
DLR Berlin (Saksamaa)
Swedish Society for Nature Conservation Växjö (Rootsi)
Växjö linn (Rootsi)
BEF - Balti Keskkonnafoorum EE (Eesti)
Harju Maavalitsus (Eesti)
Tartu linn (Eesti)
BEF - Balti Keskkonnafoorum Latvia (Läti)
Riia linn (Läti)
Läti Jalgratturite Assotsiatsioon (Läti)
Olsztyni linn (Poola)
Fundacja Ziemia i Ludzie PL (Poola)
Helsingi linn (Soome)
Šiauliai linn (Leedu)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2017 - 31.05.2020

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord