Asi: From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies (RELOS3)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0065
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Siim Espenberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies (RELOS3)
Registreeritud: 05.05.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt käsitleb targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamist kohalikul tasandil. Kuna kohalikul tasandil teatakse kõige paremini kohapealseid tugevusi, tööjõu kvalifikatsiooni ja oskusi ning innovatsioonisüsteemi eripärasid, mis on kõik vajalikud targa spetsialiseerumise strateegia edukaks rakendamiseks, on vaja kohalikke omavalitsusi aktiivselt kaasata strateegia elluviimisesse. Samas ei ole sellele asjaolule alati piisavalt tähelepanu pööratud EL-i rakenduskavade koostamise protsessis.

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.


Eesmärgid


Aidata kaasa targa spetsialiseerumise strateegia rakendamisele Tartus ning toetada strateegias esile tõstetud fookusvaldkondade arengut.


Tegevused


Peamised tegevused:
- parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta;
- kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks;
- info jagamine huvigruppidega;
- tegevusplaani koostamine;
- tegevusplaani rakendamise seire.


Tulemused


Peamised oodatavad tulemused:
- targa spetsialiseerumise strateegia rakendamise kasuteguri suurendamine Tartu linna jaoks;
- kogemuste vahetamine partneritega;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.

Projekt koosneb kahest faasist:
1. etapp (kogemuste vahetamine) algab märtsis 2017 ja lõppeb augustis 2019 ning 2. etapp (seire) algab septembris 2019 ja lõppeb augustis 2021.


Maksumus


140 442 EUR

Tartu kohustused


21 066 EUR

Toetus


119 376 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg Europe secretariat

Millise programmi / meetme raames


Interreg Europe

Juhtpartner


Sabadell development agency (Hispaania)
Gerard Mayol Arandiga, 0034 93 745 31 61, GMayol@ajsabadell.cat

Partnerid


- Bologna citta metropolitana (Itaalia)
- Wielkopolska region (Poola)
- Emmen (Holland)
- Western Macedonia (Kreeka)
- Malta Enterprise (Malta)
- Tartu Linnavalitsus

Juht


Katrin Reiljan

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2017 - 31.08.2021

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord