Asi: INNO_INFRA_SHARE - Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0059
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Katrin Kask
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: INNO_INFRA_SHARE - Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures
Registreeritud: 28.04.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid.
Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.


Eesmärgid


Suurendada regioonis asuva TAI taristu rahvusvahelistumist ning aidata kasvada VKEdel.

Tõsta regiooni osapoolte innovatsiooni võimekust.


Tegevused


Olulisimad projekti tegevused:
- kogemuste vahetamine ja elujõuliste ärimudelite loomine TAI taristule ligipääsemine ja jagamine
- teadmiste juhtimisvahendite disainimine ja testimine, et luua paremad poliitikad TAI taristu jagamiseks üle regioonide
- Piiriülese TAI taristu loomine ning selle avamine väikse ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele


Tulemused


Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- TAI taristute võrgustiku loomine ning selle avamine kolmandatele osapooltele
- TAI taristutele ligipääsu suurendamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;

- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.


Maksumus


131 910 EUR

Tartu kohustused


19 787 EUR

Toetus


112 124 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Interreg Europe

Juhtpartner


ASTER S. Cons. p. A.

Partnerid


BRAINPORT Development (Holland), VIDZEME PLANNING REGION (Läti), FLANDERS MAKE (Belgia), SKANE REGION (Rootsi), UNIVERSITY OF BRNO (Tšehhi), University of Chemnitz (Saksamaa)

Juht


Alo Lilles

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2017 - 31.12.2020

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord