Asi: Teisel Ringil Targaks Tartumaal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-16-0047
Menetlev üksus: Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Vastutav töötaja: Juta Nugin
Teised töötajad: Ain Jahhu; Marika Kaasik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Teisel Ringil Targaks Tartumaal
Registreeritud: 18.04.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


2011 aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel oli Tartu maakonnas 20-64 aastaste keskhariduseta täiskasvanute absoluutarv oli 13333 ehk 14,3% (Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine, Centar´i uuringu raport). Seega on olemas sihtgrupp, kes teadmatuse või teatud eelarvamuste tõttu ei ole oma haridusteed jätkanud.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on leida, motiveerida ja julgustada haridustee katkestanud täiskasvanuid õpingute jätkamiseks Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhi- ja keskharidusõppes ning paindliku ja kaasaegse õppetöö läbiviimisega vähendada katkestajate arvu ning sellega suurendada kooli lõpetajate arvu.


Tegevused


1) põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine õppimise juurde toomiseks;
 2) õppimist toetavate tingimuste loomine ning tugitegevuste väljatöötamine ja pakkumine õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks;
 3) täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine;
 4) õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused;
 5) väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused;
 6) õppe paindlikumaks muutmisele suunatud arendustegevused õppeasutustes.


Tulemused


Projekti tegevustega soovitakse suurendada õpilaste arvu koolis 100 õpilase võrra, vähendada katkestajate protsenti 5% võrra ja suurendada lõpetajate arvu 30 võrra.


Maksumus


234 425 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


234 425 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" raames

Juhtpartner


Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

PartneridJuht


Kaire Valge

Algus- ja lõpptähtaeg


15.08.2016 - 15.08.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord