Asi: Nutikas linnaosa (SmartEnCity)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-15-0042
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Teised töötajad: Tiina Alas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nutikas linnaosa (SmartEnCity)
Registreeritud: 27.03.2015

Projekt


Lühikokkuvõte


SmartEnCity peamine eesmärk on arendada välja laialdaselt kohandatav ja paindlik lahendus jätkusuutliku-, targa- ja säästva linnakeskkonna kujundamisel Euroopa linnades. Eesmärk saavutatakse integreeritud planeerimise ja erinevate meetmete rakendamise abil, mis aitavad parandada energiatõhusust peamistes energiat tarbivates sektorites linnades ning suurendades samal ajal taastuvenergia kasutamist.
Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energia nõudlus on viidud minimumini, rakendades kaasaegseid tehnoloogiaid, mis säästavad energiat ja tõstavad kasutajate teadlikkust. Energiavarustus baseerub täielikult taastuvatel kohalikel energiaressurssidel , milliseid hallatakse nutikate lahenduste abil.
Nimetatud põhimõtted mudeldatakse ja viiakse ellu kolmes "tuletorni" linnas - Vitoria Gasteiz (Hispaania), Tartu (Eesti) ja Sønderborg (Taani).


Eesmärgid


Kolm linna viivad koostöös läbi mitmeid tegevusi, milliste eesmärgiks on:
• Oluline energiatarbe vähendamine linnaosa tasandil kasutades selleks tasuvaid ja madala energiatarbega moderniseerimistegevusi.
• Taastuvenergiaallikate kasutuse kasv energiavarustuses, kasutades ulatuslikult kohalikku potentsiaali.
• Tõsta puhaste energiaallikate (kütuste) kasutamist linnaliikluses ja seda nii inimeste, kui ka kaupade transportimisel ning mis saavutatakse keskkonnasõbralike sõidukite ja infrastruktuuri abil.
Projekti eesmärkide saavutamiseks planeeritakse laiaulatuslikku IKT lahenduste kasutamist.

Tartu pilootprojekti peamiseks ideeks on "hruštšovkade" piirkonna (kesklinna piirkond) kujundamine "smartovkade" piirkonnaks. Lisaks hoonete rekonstrueerimisele kaasnevad ka uuenduslikud lahendused transpordis, tänavavalgustuses, kütte- ja jahutusvarustuses ning luuakse kaasaegsed monitoorimislahendused.
Eesmärgiks on investeeringute abil luua kvaliteetne elukeskkond, mis inspireerib pilootala kogukonda tegema keskkonnateadlikke otsuseid ja muutma oma käitumismustreid. Nutikas ja osalusdemokraatiat rakendav kogukond koos uuenduslike tehnoloogiliste lahendustega loob uusi kogemusi, mida saab ellu viia ka mujal.


Tegevused


Täiendava toetusmeetme loomine kesklinna linnaosa pilootalal paiknevate 1950.-1960. aastatel ehitatud silikaattellistest või suurplokkidest konstruktsiooniga korterelamute (nn „hruštšovkad“) renoveerimise (lisaks klassikalisele renoveerimisele ka nutilahenduste rakendamine) osaliseks kaasfinantseerimiseks
· Kõnealused elamud on ehitatud samal ajastul ja sarnaste tüüpprojektide järgi. See omakorda võimaldab nende soojustamisel kasutada monteeritavaid soojustuspaneele. Nendele hoonetele, mille puhul see on võimalik, paigaldatakse päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Nendele elamutele, kus see hetkel puudub, rajatakse tsentraalne sooja vee varustus.
- Andmevahetusplatvormi loomine. IKT lahendused hoonetele ja valgustusele – nutikas energiatarbimise mõõtmine, jälgimine ning reguleerimine.
- Kaugjahutuse teenuse pakkumise käivitamine ning soojuspumba kaasabil vabaneva jääkenergia suunamine soojusenergiana kaugküttevõrku.
- Biogaasibusside soetamine avaliku liiniveo eesmärgil.
- Jalgrataste rendisüsteemi arendamine.
- Elektrisõidukite tarbeks avalike laadimispunktide rajamine.
- Elektritaksonduse arendamine.
· Elektriautode rendipunktide rajamine pilootalale.
· Korterelamute parklate valgustipostide baasil elektriautode laadimise võimaluse loomine.
· Elektriautode kasutatud akude rakendamine taastuvenergia salvestamiseks ning kasutamiseks.
· Nutika LED valgustitel põhineva tänavavalgustusvõrgu rajamine pilootalale.
- Ühistranspordi planeerimistööriista loomine.
· Sotsiaalse innovatsiooni ja kogukonna kaasamise mudeli väljatöötamine ja rakendamine. Demoruumi rajamine kogukonnale ning avaliku sektori ja ettevõtjatest partneritele.


Tulemused


Kavandatud meetmed võib kokku võtta järgmiselt:
- Renoveeritud on ca 35 000 m2 elamispinda. Renoveeritud hoonetes on energiatarve viidud tasemele ca 90 kWh/ m2 (keskmiselt on energiatarve vähenenud ca 66% ulatuses). Sihtgrupis on kokku 41 korterelamut ja 1728 korterit kogupinnaga 50 213 m2. Hetkel on nende hoonete kaalutud keskmine aastane energiatarve ca 250-3000 kWh/ m2.
- Kõikidesse renoveeritud hoonetesse on rajatud tsentraalne soojaveevarustus.
- Pilootala hoonetele on rajatud tsentraalne jahutussüsteem.
- Valminud IKT lahendused võimaldavad hoonete ja valgustuse energiatarbimist nutikalt mõõta, jälgida ning reguleerida.
- Tartu linnaliine teenindavad biogaasibussid.
- Pilootalal paiknevad neli elektriautode rendipunkti, igas rendipunktis on kaks elektriautot.
- Toimib jalgrataste rendisüsteem.
- Pilootalal on rakendatud töösse elektrijalgrataste rent kokku 16-ne jalgrattaga.
- Linnas on suurenenud elektritaksode arv 14 takso võrra.
- Toetatud on 15-ne erakasutuses oleva elektriauto ostu.
- Ca paarikümmet kasutusest väljas olevat elektriautode kasutatud akut kasutatakse taastuvenergia salvestamiseks.
- Pilootalal toimib nutikas tänavavalgustusvõrk, olemasolevad naatriumvalgustid on välja vahetatud LED valgustite vastu (kokku on alal hetkel ca 300 naatriumvalgustit).
- Loodud on reisiplaneerija.
- Pilootalale on rajatud rakendatud lahendustega seonduv demoruum.
· Pilootalal elavad eesrindlikud ja teadlikud tarbijad.


Maksumus


5 289 732 EUR

Tartu kohustused


60 000 EUR

Toetus


5 229 732 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Horizon 2020 programm
Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects

Juhtpartner


Fundacion TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hispaania)

Partnerid


Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Hispaania)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Hispaania)
Centro De Estudios Ambientales (Hispaania)
Mondragon Corporacion Cooperativa Scoop (Hispaania)
Fagor Ederlan S.Coop. LTDA (Hispaania)
Agrupacion Cluster De Electrodomesticos De Euskadi (Hispaania)
Etic-Embedded Technologies Innovation Center S. Coop (Hispaania)
MCCTelecom, S.Coop (Hispaania)
Acciona Infrastructuras S.A. (Hispaania)
Giroa Sociedad Anonima (Hispaania)
Fundacion CARTIF (Hispaania)
Estudios GIS S.L. (Hispaania)
Sønderborg Fjernvarme Amba (Taani)
Project ZERO A/S (Taani)
Sønderborg Andelsboligforening (Taani)
Boligforeningen Soebo (Taani)
Boligforeningen B42 (Taani)
Vikingegaarden A/S (Taani)
Planenergi Fond (Taani)
Aalborg Universitet (Taani)
Tartu Smart City Lab
Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA)
Balti Uuringute Instituut (IBS)
Tartu Ülikool,
Cityntel OÜ,
TeliaSonera Group,
Fortum Tartu AS,
OÜ Takso (elektritaksod),
Tartu linn

Juht


Raimond Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2016 - 31.12.2022

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord