Otsus: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 494
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.09.2017
Jõustumise kp: 25.09.2017
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Failid: Linnavalitsuse ja maavalitsuse seisukohad.pdf ( 1375 kb )
Tartu linna üldplaneeringu seletuskiri.pdf ( 4313 kb )
01_Ruumilise_arengu_suundumused_kehtiv.pdf ( 910 kb )
02_Maa_ja_veealade_yldised_kasutustingimused_kehtiv.pdf ( 1623 kb )
03_Maa_ja_veealade_yldised_ehitustingimused_kehtiv.pdf ( 2019 kb )
04_Vanalinna_muinsuskaitseala_ja_milj88v22rtuslikud_alad_kehtiv.pdf ( 2245 kb )
05_Liiklusskeem_kehtiv.pdf ( 1208 kb )
06_Kergliiklusskeem_kehtiv.pdf ( 960 kb )
07_Rohev6rgustik_ja_puhkealad_kehtiv.pdf ( 1292 kb )
08_Veevarustus_kehtiv.pdf ( 1436 kb )
09_Reovee_kanalisatsioon_kehtiv.pdf ( 1188 kb )
10_Sademevee_kanalisatsioon_kehtiv.pdf ( 1158 kb )
11_Kaugkyttepiirkonnad_kehtiv.pdf ( 1042 kb )
12_Gaasivarustus_kehtiv.pdf ( 991 kb )
13_Elektrivarustus_kehtiv.pdf ( 956 kb )
14_Maasoojuse_kasutamine_kehtiv.pdf ( 768 kb )
15_P2ikeseenergia_kehtiv.pdf ( 483 kb )
16_Looduskaitseseadusest_tulenevad_maakasutuse_piirangud_ja_riigikaitselised_piirangud_kehtiv.pdf ( 960 kb )
17_Kesklinna_maa_ja_veealade_yldised_ehitustingimused_hoonestuse_ k6rguspiirang_kehtiv.pdf ( 2317 kb )
18_Kesklinna_liiklusrajatiste_asukohad_liikumisruumi_kasutamise_p6him6tted_kehtiv.pdf ( 6028 kb )
19_Kesklinna_avalik_ruum_kehtiv.pdf ( 2213 kb )
20_Supilinna_linnaosa_miljoov22rtusega_hoonestusala_kaitse_ja_kasutustingimused_ning_maa_ja_veealade_yldised_kasutamis_ja_eh.pdf ( 5254 kb )
21_Supilinna_linnaosa_liiklus_ja_haljastus_kehtiv.pdf ( 10663 kb )
22_Supilinna_linnaosa_ajaloolised_krundid_kehtiv.pdf ( 3736 kb )
23_R2nilinna_linnaosa_maakasutus_kehtiv.pdf ( 2583 kb )
24_R2nilinna_linnaosa_tehnov6rgud_kehtiv.pdf ( 10176 kb )
Lisa_1_Tartu_linna_YP_KSH_aruanne_koos_lisadega_kehtiv.pdf ( 12242 kb )
Lisa_2_Tartu_linna_YP_kinnism2lestiste_nimekiri_kehtiv.pdf ( 692 kb )
Lisa_3_Tartu_linna_m2lestistele_ja_vanalinna_muinsuskaitsealale_avanevate_vaatesuundade_l6iked_kehtiv.pdf ( 2198 kb )
Lisa_4_Tartu_linna_YPga_planeeritud_t2navahaljastus_kehtiv.pdf ( 614 kb )
Lisa_5_Tartu_linna_alal_asuvate_kaitsealuste_yksikobjektide_nimekiri_ja_nende_staatus_kehtiv.pdf ( 347 kb )
Lisa_6_Tartu_kesklinna_arengustrateegia_kehtiv.pdf ( 2621 kb )
Lisa_7_Tartu_kesklinna_muinsuskaitse_eritingimused_kehtiv.pdf ( 10576 kb )
Lisa_8_Tartu_kesklinna_YP_KSH_aruanne_kehtiv.pdf ( 6428 kb )
Lisa_9_Tartu_kesklinna_liikuvuskava_kehtiv.pdf ( 3068 kb )
Lisa_10_Supilinna_muinsuskaitse_eritingimused_kehtiv.pdf ( 2471 kb )
Lisa_11_R2nilinna_yldplaneeringu_seletuskiri_kehtiv.pdf ( 9380 kb )
LVKO2017091400494.bdoc ( 64370 kb )