Otsus: Üldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Üldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
Reg. number: 232
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.11.2003
Jõustumise kp: 01.12.2003
Seosed: Tunnistab kehtetuks:

linnavolikogu 03. detsembri 1998.a otsuse nr 266
linnavolikogu 04. veebruari 1999. a otsuse nr 288 p.-d 1.1., 1.2., 1.3.,1.5., 1.6.,1.9.
Tartu Linnavolikogu 13.03.2008 otsus nr 334 tunnistab kehtetuks punkti 1.6
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 187 tunnistab kehtetuks punkti 1.1.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 179 tunnistab kehtetuks punkti 1.2.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 189 tunnistab kehtetuks punkti 1.3.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 191 tunnistab kehtetuks punkti 1.4.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 186 tunnistab kehtetuks punkti 1.5.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 182 tunnistab kehtetuks punkti 1.7.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 192 tunnistab kehtetuks punkti 1.10.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 184 tunnistab kehtetuks punkti 1.11.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 181 tunnistab kehtetuks punkti 1.12.
Tartu Linnavolikogu 14.04.2011. a otsus nr 190 tunnistab kehtetuks punkti 1.13.
Tartu Linnavolikogu 12.05.2011.a otsus nr 215 tunnistab kehtetuks punkti 1.8.

Eelnõu: Üldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
Failid: lvk5o_0232.pdf ( 26712 kb )

Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 2
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 3
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 4
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 5
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 6
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 7
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 8
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 9
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 10
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232


Tartu Raatuse Gümnaasiumi põhimäärus


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Nimetus
Kooli nimetus on Tartu Raatuse Gümnaasium (edaspidi kool).

1.2. Haldusala
Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus. Kool on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

1.3. Liik
Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium.

1.4. Asukoht
Kool asub aadressil Raatuse 88a, 51009 Tartu.

1.5. Teeninduspiirkond
Kooli teeninduspiirkonna, kus elavatele koolikohustuslikele lastele peab kool tagama põhihariduse omandamise, määrab Tartu Linnavolikogu.

1.6. Õppevorm
Koolis toimub õppetöö päevases õppevormis.

1.7. Pitsat, eelarve, sümboolika ja arvelduskonto
1.7.1. Koolil on eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.7.2. Kool kasutab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna arvelduskontosid.

1.8. Asjaajamiskeel ja õppekeel
1.8.1. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.8.2. Kooli õppekeel on eesti keel.

1.9. Haldusmenetlus
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. Tegevuse eesmärk
Kooli tegevuse eesmärgid on
1) võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmine, põhihariduse ning üldkeskhariduse omandamine;
2) võimaldada õpilastel õppida süvendatult saksa keelt;
3) valmistada gümnaasiumi osas õpilasi ette saksa keele rahvusvahelise keeleeksami Sprachdiplom II sooritamiseks.

2.2. Ülesanded
Kooli ülesanneteks on:
1) luua tingimused ning võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks;
2) luua tingimused ja võimalused üldkeskhariduse omandamiseks;
3) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
4) luua keskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide omandamist ning võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma vastutust;
5) luua kaasaegne, turvaline ja vastavalt õpilase võimetele, vajadustele ning huvidele valikuid võimaldav hariduskeskkond;
6) luua keskkond, mis toetab õpilase arengut isiksuseks, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt, oskab olukordi analüüsida ja teha valikuid, hankida ning kasutada informatsiooni, mõistab töö vajalikkust ja koostööd teistega, oskab hinnata oma edasiõppimise ning tööalaseid võimalusi ja leida rakendust vabale ajale;
7) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
8) korraldada õpilaste toitlustamine vastavalt päevakavale;
9) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lapsevanemate, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
10) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
11) toimida üliõpilaste praktikabaasina.

3. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1. Struktuur
3.1.1. Koolis on põhikool (1. – 9. klass) ja gümnaasium (10. - 12. klass).
3.1.2. Koolis töötavad vajadusel ja Tartu Linnavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, parandusõpperühmad, koolieelikute ettevalmistusrühmad ning vastavalt Tartu Linnavalitsuse korraldusele eraldi klassid 7.-9. klassi kasvatusraskustega õpilastele ja tasandusklassid õpiraskustega laste õpetamiseks.
3.1.3. Koolil on raamatukogu, mis tegutseb oma põhimääruse alusel. Kooli raamatukogu põhimääruse kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

3.2. Õppekava
3.2.1. Õpilastele põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine toimub põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. Kooli õppenõukogu poolt heakskiidetud õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.2.2. Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid.
3.2.3. Õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud õpikute, töövihikute ning tööraamatute loetelust.

3.3. Õppe- ja kasvatustöö korraldus
3.3.1. Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli üldtööplaani järgi. Üldtööplaani kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.3.2. Õppetöö toimub kooli õppenõukogu poolt kinnitatud päevakava järgi.
3.3.1. Õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva.
3.3.2. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand, kursus ja poolaasta.
3.3.3. Õppetöö põhivormiks on õppetund.
3.3.4. Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud tunniplaanis. Vahetunni pikkus on määratud päevakavas.
3.3.5. Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega. Kool võimaldab õpilastele logopeedilist ja psühholoogilist abi, koolikohustuse täitmist koduõppe vormis ja üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras.
3.3.7. Õppetöö digitaalsete õppematerjalidega toimub arvutiklassis. Arvutiklassi kasutamise korra kehtestab direktor käskkirjaga.
3.3.8. Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik.
3.3.9. Klassi lõpetamine, täiendavale õppetööle jätmine ning kooli lõpetamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
3.3.10. Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub kooli juhtkond kokku lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas. Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. Koosolekul on õigus teha kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

3.4. Kooli vastuvõtt
3.4.1. Õpilaste vastuvõtt kooli toimub õpilase, lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.
3.4.2. Kool on kohustatud vastu võtma kõik oma teeninduspiirkonna koolikohustuslikud lapsed. Kool võib vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. Olenemata vabade kohtade olemasolust tagab kool õppimisvõimaluse teeninduspiirkonda elama asunud õpilasele.
3.4.3. Õpilaste vastuvõtt 10. klassidesse toimub põhikooli lõpetamise tulemuste ja kooli poolt määratud ainetes läbiviidud katsete tulemuste alusel. Kooli vastuvõtutingimused kooskõlastatakse igal aastal Tartu Maavalitsusega.

3.5. Koolist väljaarvamine
3.5.1. Õpilase koolist väljaarvamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
3.5.2. Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib koolist välja arvata lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning seda kinnitab kooli teatis.
3.5.3. Gümnaasiumi osast võib õpilase välja arvata õpilase, lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse või kooli õppenõukogu otsuse alusel.

3.6. Õpilase tervise kaitse
Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
4. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilaste õigused
Õpilasel on õigus:
1) võtta osa õppetööst;
2) valida gümnaasiumi osas valikkursuseid koolis pakutavate valikkursuste piires;
3) õppida individuaalse õppekava järgi;
4) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
5) omandada tasuta üldharidus;
6) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
7) luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
9) saada materiaalset toetust õigusaktidega kehtestatud korras;
10) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
11) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
12) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
13) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös;
14) olla valitud kooli hoolekogusse;
15) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli kasutuses olevaid ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
16) pöörduda oma õiguste kaitseks Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni, maavanema, kooli hoolekogu, politseiametniku või sotsiaaltöötaja poole;
17) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
18) saada koolist ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
19) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

4.2. Õpilaste kohustused
Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
2) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
3) käituma koolis väärikalt;
4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
5) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
6) hoidma kooli head mainet;
7) hoidma kooli kasutuses olevaid esemeid;
8) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4.3. Õpilasesindus
4.3.1. Koolis on õpilasesindus.
4.3.2. Õpilasesindus tegutseb käesoleva põhimääruse, õpilasesinduse põhimääruse ja õigusaktide alusel. Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

4.4. Tunnustuse ja laituse avaldamine
Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust õigusaktides ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

5. KOOLITÖÖTAJAD

5.1. Koolitöötajad
Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teenindav personal.

5.2. Personali koosseisu määramine ja töölepingud
5.2.1. Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ja esitab selle Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu kinnitamiseks Tartu Linnavalitsusele.
5.2.2. Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab kooli direktor vastavuses õigusaktidega.

5.3. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
5.3.1. Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse konkurss vastavalt direktori ettepanekul kooli hoolekogu poolt kinnitatud korrale.
5.3.2. Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine õigusaktidega kehtestatud korras.

5.4. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
5.4.1. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, töötaja ametijuhendiga, töölepinguga, kollektiivlepinguga ja õigusaktidega.
5.4.2. Töötajate ametijuhendid ja tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga ja teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.
5.4.3. Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.
5.4.4. Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.
5.4.5. Personalil on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase perekonna kohta.

6. KOOLIELU KORRALDAMINE

6.1. Kooli direktor
6.1.1. Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab kooli direktor koolile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.
6.1.2. Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja muude organitega.
6.1.3. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.
6.1.4. Kooli direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga Tartu Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, kohaldab distsiplinaarkaristust Tartu linnapea või tema volitatud ametiisik.

6.2. Kooli direktori ülesanded
Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus, käesolevas põhimääruses ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmisele;
2) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
3) kinnitab käskkirjaga õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
6) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
7) esitab Tartu Linnavalitsusele Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
8) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnale;
11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
12) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
13) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

6.3. Kooli õppenõukogu
6.3.1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
6.3.2. Õppenõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja oma põhimääruse alusel, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

6.4. Kooli hoolekogu
6.4.1. Koolil on Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud hoolekogu.
6.4.2. Kooli hoolekogu ülesanne on pedagoogide, Tartu Linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
6.4.3. Kooli hoolekogu võib teha Tartu Linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
6.4.4. Kooli hoolekogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.
6.4.5. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

6.5. Kooli juhtkond
6.5.1. Koolil on juhtkond, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
6.5.2. Kooli juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.7. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

7.1. Vara
7.1.1. Kooli kasutuses olevateks esemeteks on Tartu Linnavalitsuse poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Kooli kasutuses olevate esemete omanikuks on Tartu linn.
7.1.2. Esemete valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

7.2. Rahalised vahendid
7.2.1. Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Tartu linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.
7.2.2. Kooli tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on kooli kasutuses olevate esemete üürimine ja rentimine ning ringitöö korraldamine.
7.2.3. Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
7.2.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, linnakantselei sisekontrolliteenistus ja rahandusosakond.

7.3. Asjaajamine ja aruandlus
7.3.1. Asjaajamine toimub Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.
7.3.2. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
7.3.3. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

7.4. Järelevalve
7.4.1. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
7.4.2. Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja linnakantselei sisekontrolliteenistus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

8. ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
8.1. Kooli korraldab ümber, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab Tartu Linnavolikogu otsuse alusel Tartu Linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
8.2. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
8.3. Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
8.4. Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Tartu Linnavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.
8.5. Kooli tegevuse lõpetamisel rahuldab kooli direktor kooli tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.

9. LÕPPSÄTTED

9. Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine
Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu.

Lisa 11
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232

Lisa 12
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232


Tartu Veeriku Kooli põhimäärus


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Nimetus
Kooli nimetus on Tartu Veeriku Kool (edaspidi kool).

1.2. Haldusala
Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus. Kool on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

1.3. Liik
Kool on põhikool.

1.4. Asukoht
Kool asub aadressil Veeriku 41, 50407 Tartu.

1.5. Teeninduspiirkond
Kooli teeninduspiirkonna, kus elavatele koolikohustuslikele lastele peab kool tagama põhihariduse omandamise, määrab Tartu Linnavolikogu.

1.6. Õppevorm
Koolis toimub õppetöö päevases õppevormis.

1.7. Pitsat, eelarve, sümboolika ja arvelduskonto
1.7.1. Koolil on eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.7.2. Kool kasutab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna arvelduskontosid.

1.8. Asjaajamiskeel ja õppekeel
1.8.1. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.8.2. Kooli õppekeel on eesti keel.

1.9. Haldusmenetlus
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. Tegevuse eesmärk
Kooli tegevuse eesmärgid on:
1) võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmine ja põhihariduse omandamine;
2) võimaldada õpilastel õppida süvendatult inglise keelt.

2.2. Ülesanded
Kooli ülesanneteks on:
1) luua tingimused ning võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks;
2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
3) luua keskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide omandamist ning võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma vastutust;
4) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
5) luua mitmekülgsed võimalused huvialategevuseks;
6) korraldada õpilaste toitlustamine vastavalt päevakavale;
7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lapsevanemate, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

3. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1. Struktuur
3.1.1. Koolis on põhikool, kus on 1. – 9. klass.
3.1.2. Koolis töötavad vajadusel ja Tartu Linnavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, parandusõpperühmad, koolieelikute ettevalmistusrühmad ning vastavalt Tartu Linnavalitsuse korraldusele eraldi klassid 7.-9. klassi kasvatusraskustega õpilastele ja tasandusklassid õpiraskustega laste õpetamiseks.
3.1.3. Koolil on raamatukogu, mis tegutseb oma põhimääruse alusel. Kooli raamatukogu põhimääruse kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

3.2. Õppekava
3.2.1. Õpilastele põhihariduse võimaldamine toimub põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. Kooli õppenõukogu poolt heakskiidetud õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.2.2. Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid.
3.2.3. Õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud õpikute, töövihikute ning tööraamatute loetelust.

3.3. Õppe- ja kasvatustöö korraldus
3.3.1. Õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva.
3.3.2. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal ja õppeveerand.
3.3.3. Õppetöö põhivormiks on õppetund.
3.3.4. Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud tunniplaanis. Vahetunni pikkus on määratud kooli õppenõukogu poolt kinnitatud päevakavas.
3.3.5. Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli üldtööplaani järgi. Üldtööplaani kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.3.5. Kool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe, sh koduõpe haiglas, vormis ja põhihariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras. Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.
3.3.6. Kool võimaldab õpilastele logopeedilist ja psühholoogilist abi.
3.3.7. Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik.
3.3.8. Kooli lõpetamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
3.3.9. Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub kooli juhtkond kokku lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt ühe korra aastas. Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. Koosolek võib teha kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

3.4. Kooli vastuvõtt
3.4.1. Õpilaste vastuvõtt kooli toimub lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.
3.4.2. Kool on kohustatud vastu võtma kõik oma teeninduspiirkonna koolikohustuslikud lapsed. Kool võib vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. Olenemata vabade kohtade olemasolust tagab kool õppimisvõimaluse teeninduspiirkonda elama asunud õpilasele.

3.5. Koolist väljaarvamine
3.5.1. Õpilase koolist väljaarvamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
3.5.2. Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib koolist välja arvata lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning seda kinnitab kooli teatis.

3.6. Õpilase tervise kaitse
Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.


4. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilaste õigused
Õpilasel on õigus:
1) võtta osa õppetööst;
2) õppida individuaalse õppekava järgi;
3) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
4) omandada tasuta üldharidus;
5) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
6) luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
7) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
8) saada materiaalset toetust õigusaktidega kehtestatud korras;
9) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
10) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
11) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
12) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös;
13) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli kasutuses olevaid ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
14) pöörduda oma õiguste kaitseks Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni, maavanema, kooli hoolekogu, politseiametniku või sotsiaaltöötaja poole;
15) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
16) saada koolist ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
17) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

4.2. Õpilaste kohustused
Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
2) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
3) käituma koolis väärikalt;
4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
5) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
6) hoidma kooli head mainet;
7) hoidma kooli kasutuses olevaid esemeid;
8) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4.3. Õpilasesindus
4.3.1. Koolis on õpilasesindus.
4.3.2. Õpilasesindus tegutseb käesoleva põhimääruse, õpilasesinduse põhimääruse ja õigusaktide alusel. Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

4.4. Tunnustuse ja laituse avaldamine
Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust õigusaktides ja kooli kodukorras ettenähtud korras.


5. KOOLITÖÖTAJAD

5.1. Koolitöötajad
Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teenindav personal.

5.2. Personali koosseisu määramine ja töölepingud
5.2.1. Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ja esitab selle Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu kinnitamiseks Tartu Linnavalitsusele.
5.2.2. Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab kooli direktor vastavuses õigusaktidega.

5.3. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
5.3.1. Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse konkurss vastavalt direktori ettepanekul kooli hoolekogu poolt kinnitatud korrale.
5.3.2. Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine õigusaktidega kehtestatud korras.

5.4. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
5.4.1. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, töötaja ametijuhendiga, töölepinguga, kollektiivlepinguga ja õigusaktidega.
5.4.2. Töötajate ametijuhendid ja tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga ja teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.
5.4.3. Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.
5.4.4. Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.


6. KOOLIELU KORRALDAMINE

6.1. Kooli direktor
6.1.1. Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab kooli direktor koolile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.
6.1.2. Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja muude organitega.
6.1.3. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.
6.1.4. Kooli direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga Tartu Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, kohaldab distsiplinaarkaristust Tartu linnapea või tema volitatud ametiisik.

6.2. Kooli direktori ülesanded
Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus, käesolevas põhimääruses ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmisele;
2) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
3) kinnitab käskkirjaga õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
6) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
7) esitab Tartu Linnavalitsusele Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
8) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnale;
11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
12) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
13) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

6.3. Kooli õppenõukogu
6.3.1. Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
6.3.2. Õppenõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja oma põhimääruse alusel, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

6.4. Kooli hoolekogu
6.4.1. Koolil on Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud hoolekogu.
6.4.2. Kooli hoolekogu ülesanne on pedagoogide, Tartu Linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
6.4.3. Kooli hoolekogu võib teha Tartu Linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
6.4.4. Kooli hoolekogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.
6.4.5. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

6.5. Muud organid
6.5.1. Koolis töötab direktori poolt käskkirjaga moodustatud ainekomisjon.
6.5.2. Ainekomisjoni tööd reguleerib kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud ainekomisjoni töökord.

7. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

7.1. Vara
7.1.1. Kooli kasutuses olevateks esemeteks on Tartu Linnavalitsuse poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Kooli kasutuses olevate esemete omanikuks on Tartu linn.
7.1.2. Esemete valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

7.2. Rahalised vahendid
7.2.1. Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Tartu linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.
7.2.2. Kooli tasuliseks õppekavaväliseks tegevuseks on kooli kasutuses olevate esemete üürimine ja rentimine.
7.2.3. Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
7.2.4. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, linnakantselei sisekontrolliteenistus ja rahandusosakond.

7.3. Asjaajamine ja aruandlus
7.3.1. Asjaajamine toimub Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.
7.3.2. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
7.3.3. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

7.4. Järelevalve
7.4.1. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
7.4.2. Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja linnakantselei sisekontrolliteenistus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

8. ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
8.1. Kooli korraldab ümber, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab Tartu Linnavolikogu otsuse alusel Tartu Linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
8.2. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
8.3. Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
8.4. Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Tartu Linnavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.
8.5. Kooli tegevuse lõpetamisel rahuldab kooli direktor kooli tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.

9. LÕPPSÄTTED

9. Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine
Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu.

Lisa 13
Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a
otsusele nr 232