Määrus: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 125
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 06.10.2005
Jõustumise kp: 01.11.2005
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 56 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Failid: seletuskiri.pdf ( 417 kb )
01_funktsioon.pdf ( 5386 kb )
02_ruumiline areng.pdf ( 526 kb )
04_elamumaad.pdf ( 844 kb )
05_haridus.pdf ( 1294 kb )
06_muinsuskaitse.pdf ( 684 kb )
07_keskusalad.pdf ( 576 kb )
08_liiklus.pdf ( 813 kb )
09_looduskaitse.pdf ( 618 kb )
10_puurkaev.pdf ( 1439 kb )
11_vesi.pdf ( 1438 kb )
12_olmekanal.pdf ( 1116 kb )
13_sademetevesi.pdf ( 1794 kb )
14_kaugküte.pdf ( 1126 kb )
15_gaas.pdf ( 822 kb )
16_elekter.pdf ( 870 kb )
17_kaldaalad.pdf ( 1023 kb )
18_roheline_vorgustik.pdf ( 878 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a
määrusele nr 125