Määrus: Tartu Linnavalitsuse 05. augusti 2004. a määruse nr 19 "Reklaami paigaldamise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 05. augusti 2004. a määruse nr 19 "Reklaami paigaldamise kord" muutmine
Reg. number: 1
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.01.2008
Jõustumise kp: 22.01.2008
Seosed: muudab linnavalitsuse 05.08.2004 määruse nr 19 punkte 1.2 ja 2.1
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 05. augusti 2004. a määruse nr 19 "Reklaami paigaldamise kord" muutmine
Failid: tlvm2008_0001.pdf ( 1735 kb )Margus Hanson


Abilinnapea linnapea ülesannetes

Anneli Apuhtin


Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes
LISA
Tartu Linnavalitsuse 22.01.2008
määruse nr 1 juurde

Reklaami paigaldamise kord
(Tartu Linnavalitsuse 05.08.2004 määruse nr 19 terviktekst seisuga 23.01.2008)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu linnavara eeskirja § 24 alusel ning arvestades muinsuskaitseseadust ja teeseadust.

1. Üldsätted

1.1. Reklaami paigaldamise kord (edaspidi: kord) reguleerib reklaami ja reklaamikandjate paigaldamist ning nende olemasolu:
1.1.1. Tartu linna omandis olevatele ehitistele ja maale;
1.1.2. Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuvatele ehitistele ja Tartu linnas paiknevatele kinnismälestistest ehitistele Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 alusel.

1.2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
reklaam - reklaam reklaamiseaduse mõttes ning liiklusväline teabevahend teeseaduse § 34 lg 1 mõttes;
reklaamikandja - reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis (reklaamipost, -tahvel, treiler jms).
mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m2 ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega.
linna omandis olev ehitis ja maa - ehitis ja maa, millest enamus kuulub linnale.
luba reklaami paigaldamiseks - arhitektuuri ja ehituse osakonna korraldusega antav nõusolek reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks linna omandis olevale ehitisele või maale ja Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuvale või Tartu linnas paiknevale kinnismälestisest ehitisele.
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006,
Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006,
Tartu Linnavalitsuse 22.01.2008. a määrus nr 1 jõustus 23.01.2008)

1.3. Linnavalitsus määrab linna omandis olevate ehitiste ja maa puhul kohad, kuhu reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamine toimub konkursi alusel. Konkursi tingimused kinnitab linnavalitsus.

1.4. Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele vastava reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadusele ja Tartu linna ehitusmäärusele.

1.5. Reklaami paigaldamisel lähtutakse linnavalitsuse poolt kinnitatud välisreklaami kujundusprintsiipidest.

2. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamine

2.1. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks esitatakse arhitektuuri ja ehituse osakonnale (edaspidi: osakond):
(Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006,
Tartu Linnavalitsuse 22.01.2008. a määrus nr 1 jõustus 23.01.2008)
2.1.1. vormikohane avaldus;
2.1.2. kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
2.1.3. maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. Reklaamikandja paigaldamisel tehnovõrgu- või rajatise kaitsevööndisse on asendiplaanil nõutav tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek;
2.1.4. reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
2.1.5. kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek.

2.2. Osakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras esitatud nõuetele. Kui isik jätab koos avaldusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab osakond avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

2.3. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamise lubamise või loa andmisest keeldumise otsustab osakond hiljemalt 20 päeva jooksul vormikohase avalduse ja korra punktides 2.1.2.-2.1.5. nimetatud lisade esitamisest arvates.
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)

2.4. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks antakse luba tähtajaga kuni 3 aastat (36 kuud).

2.4.1. Osakonna vastavasisulises korralduses märgitakse järgmised andmed:
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)
2.4.1.1. reklaami omanik (aadress, telefon, reg.nr või isikukood);
2.4.1.2. reklaami asukoht;
2.4.1.3. reklaami mõõdud;
2.4.1.4. loa tähtaeg;
2.4.1.5. likvideerimise tähtaeg;
2.4.1.6. rendi summa;
2.4.1.7. märkused.

2.5. Loa andmisest võib keelduda, kui:
2.5.1. avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
2.5.2. reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
2.5.3. avalduse esitaja on reklaamimaksu või punktis 2.9. nimetatud rendi võlglane;
2.5.4. avalduse esitajal on varasemaid rikkumisi reklaami ja/või reklaamikandja kohta kehtestatud nõuete osas;
2.5.5. reklaam ja/või reklaamikandja ei sobi ehitise arhitektuurse stiili ja värvilahendusega;
2.5.6. reklaam ja/või reklaamikandja ei ole kooskõlas välisreklaami kujundusprintsiipidega;
2.5.7. avalduses soovitud kohale toimub reklaamikandja paigaldamine konkursi alusel;
2.5.8. antud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
2.5.9. linn ei pea ehitise või maa omanikuna vastava reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist antud asukohta sobilikuks.

2.6. Reklaami vahetumisel tuleb uuest reklaamist eelnevalt teavitada linnakunstnikku. Reklaamikandja muutmise korral tuleb taotleda uus luba.

2.7. Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam ja reklaamikandja eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda 20 päeva enne tähtaja möödumist uus luba samadel alustel esmase loa taotlemisega. Kohustuse täitmata jätmisel korraldab osakond reklaami ja/või reklaamikandja eemaldamise reklaami omaniku kulul.
(Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006)

2.8. Juhul, kui samale kohale esitatakse üheaegselt mitu avaldust, korraldab linnavalitsus kujunduskonkursi avalduse esitajate vahel. Juhul, kui reklaamikandjate kujundused on võrdselt sobilikud, korraldab linnavalitsus osalenute vahel enampakkumise rendi suuruse osas.

2.9. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamisel linna omandis olevale ehitisele või linna maale makstakse tasu linnavara kasutamise eest (edaspidi: rent) iga reklaamikandja või reklaami kohta kesklinna piirkonnas 5 krooni päevas ning väljaspool kesklinna piirkonda 3 krooni päevas. Linna omandis oleva tänavavalgustusposti kasutamise eest 1 kroon päevas.

2.9.1. Rendi suurust võib vähendada järgmistel juhtudel:
2.9.1.1. Tartu linna avalikus liiniveos kasutatavale ühistranspordi infrastruktuuri objekti (ootekoda, -paviljon) koosseisus paikneva reklaamikandja osas;
2.9.1.2. avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendi kui reklaamikandja osas;
2.9.1.3. linnateabe reklaamialuse osas;
2.9.1.4. asukohajärgse ja/või kommertseesmärgil kujundatud viitesüsteemi elemendi osas;
2.9.1.5. muudel juhtudel lähtuvalt avalikust huvist.

2.9.2. Rent tasutakse loa kehtivuse aja osas ette 10 tööpäeva jooksul pärast vastava arve saamist. Kui loa tähtaeg on pikem kui 1 aasta, tasutakse renti aastate kaupa vastavalt esitatud arvetele.

2.9.3. Kesklinna piirkonnaks on Kroonuaia - Jakobi - Veski - J. Kuperjanovi - Pepleri - Väike Tähe - Tähe - Pargi - Kalevi - Aida - Väike Turu - tänavad vastavates lõikudes ning nende tänavate ja Emajõe vahele jääv ala.

3. Reklaami paigaldamise erisused

3.1. Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami ehk liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel on järgmised erisused:
3.1.1. liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks antud korras kehtestatud nõuetele ka teeseaduse § 34 lg 2 sätestatud nõuetele;
3.1.2. liiklusvälise teabevahendi paigaldamise peab kooskõlastama liikluskorraldusteenistusega.
(Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006)

3.2. Loa andmisel reklaami ja reklaamikandja paigaldamiseks kinnismälestisele või Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuvale ehitisele otsustab reklaami ja reklaamikandja sobivuse linnakunstnik kooskõlastatult arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistusega.
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006,
Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006)

3.2.1. (Kehtetu - Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)

3.2.2. (Kehtetu - Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)

4. Nõuded reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal

4.1. Reklaami ja/või reklaamikandja omanik on kohustatud:
4.1.1. paigaldama reklaami ja reklaamikandja vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
4.1.2. tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
4.1.3. tagama, et mittestatsionaarne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
4.1.4. teatama osakonnale kavatsusest ennetähtaegselt eemaldada reklaam ja/või reklaamikandja;
4.1.5. teatama osakonnale reklaamikandja võõrandamisest 2 nädala jooksul pärast võõrandamist;
4.1.6. täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
4.1.7. tagama võimaluse teostada teehoiu ja kaevetöid ning vajadusel kõrvaldama antud tööde teostamise tähtajaks reklaamikandja.

4.2. Reklaamikandja, v.a postitahvli, millel eksisteerib vaid raamistik, kõik reklaampinnad peavad olema täidetud reklaamiga või kujundatud neutraalselt kooskõlastatult linnakunstnikuga. Reklaamikandjad, mis on seisnud tühjana vähemalt 7 päeva, tuleb likvideerida linnakunstniku määratud tähtaja jooksul.

5. Loa kehtetuks tunnistamine

5.1. Loa tunnistab kehtetuks enne selle tähtaja möödumist osakond järgmistel juhtudel:
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)
5.1.1. reklaami ja/või reklaamikandja omanik on jätnud täitmata pädeva ametiisiku ettekirjutuse või märgukirja puuduste kohta reklaami paigaldamisel;
5.1.2. reklaami ei ole paigaldatud 2 kuu jooksul arvates loa väljaandmise kuupäevast;
5.1.3. ei ole täidetud punktis 4 sätestatud nõudeid;
5.1.4. loa omanik pole korra punktis 2.9.2. määratud tähtajaks tasunud renti;
5.1.5. loa omaniku taotlusel;
(Tartu Linnavalitsuse 19.01.2006. a määrus nr 4 jõustus 01.02.2006)
5.1.6. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.
(Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006)

5.2. Paigaldaja on kohustatud reklaami ja/või reklaamikandja eemaldama 5 päeva jooksul arvates punktis 5.1. nimetatud korralduse kättesaamisest. Selle kohustuse täitmata jätmisel korraldab osakond reklaami ja/või reklaamikandja eemaldamise omaniku kulul.
(Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a määrus nr 20 jõustus 01.07.2006)

5.3. Loa kehtetuks tunnistamisel ei tagastata linnale makstud renti.

5.4. Kui linn nõuab reklaamikandja ennetähtaegset likvideerimist seoses planeeritava ehitustegevusega, tagastatakse rent kasutamata aja eest.

6. Järelevalve

6.1. Korra täitmise üle teostab järelevalvet osakond.

6.2. Avastatud puuduse korral on ametiisikutel õigus teha ettekirjutus käesoleva korra rikkujale nõudega rikkumise lõpetamise kohta ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha osakonnale ettepaneku loa kehtetuks tunnistamiseks.

6.3. Omavoliliselt paigaldatud reklaam ja/või reklaamikandja eemaldatakse koheselt paigaldaja või omaniku kulul.

7. Rakendussätted

7.1. Kord ja välireklaami kujundusprintsiibid ei kuulu rakendamisele enne 30. detsembrit 2003. a sõlmitud lepingu või väljastatud paigaldusloa alusel paigaldatud reklaami ja/või reklaamikandja osas kuni lepingu või loa kehtivuse lõppemiseni.

7.11. Pidada linnavalitsuse 08. juuli 2004 korralduse nr 1341 alusel korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemusena linna omandis olevatele rajatistele või maale paigaldatud kampaaniareklaami kandjate arvu optimaalseks ja mitte väljastada eelviidatud pakkumise tulemusena sõlmitud lepingute tähtajaks samas formaadis kampaaniareklaami kandjate paigaldamiseks täiendavaid lubasid ega muul viisil nõusolekuid.
(Tartu Linnavalitsuse 08.02.2005. a määrus nr 6 jõustus 14.02.2005)

7.2. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 30. detsembri 2003. a määrus nr 18 “Reklaami paigaldamise korra kinnitamine” ja Tartu Linnavalitsuse 17. veebruari 2004. a määrus nr 4 “Tartu Linnavalitsuse 30 detsembri 2003. a määruse nr 18 “Reklaami paigaldamise kord” muutmine.

7.3. Määrus jõustub 15. augustil 2004. a.

LISA
Tartu Linnavalitsuse 05. augusti 2004
määruse nr 19 juurde
AVALDUS
REKLAAMI PAIGALDAMISEKS

Palun lubada reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist.

Reklaami omanik….............….......………………………….................…………...

Aadress ja telefon.................……………………………................………………..

Registrikood ..…………………………………..............…………………………...

Paigaldamise asukoht (aadress)....………………............................……………….

Elektri kasutamine....…………………………………………………………………
Paigaldusloa tähtaeg.....………………………………………............………………

Paigaldaja on esitanud..............................………...........................………………..

....…………………………………………………………………………………….

Reklaami paigaldamise korra ja reklaamimaksu määrusega olen tutvunud

…………………………….
(avalduse esitamise kuupäev)

..........................……………..
(taotleja allkiri või tema esindaja nimi ja allkiri)
Anneli Apuhtin

Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes