Korraldus: Tartu linna muinsuskaitse komisjoni põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna muinsuskaitse komisjoni põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 438
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.04.2009
Jõustumise kp: 21.04.2009
Eelnõu: Tartu linna muinsuskaitse komisjoni põhimääruse kinnitamine
Failid: tlvk2009_0438.pdf ( 686 kb )Urmas Kruuse


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär

LISA
Tartu Linnavalitsuse 21.04.2009
korralduse nr 438 juurde
Tartu linna muinsuskaitse komisjoni põhimäärus


I. Muinsuskaitse komisjoni eesmärgid ja koosseis

1.1. Tartu linna muinsuskaitse komisjon (edaspidi komisjon) on Tartu linna ja Muinsuskaitseameti vahel sõlmitud halduslepingu muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Tartu linnas punktis 3.1.7.1. nimetatud kooskõlastuste andmise korraldamiseks moodustatud komisjon.

1.2. Komisjoni pädevuses on seisukoha kujundamine järgmiste kooskõlastuste andmiseks:
1.2.1. mälestisel ja muinsuskaitsealal ning nende kaitsevööndis kavandatavate suuri muutusi ette nägevate konserveerimis-, restaureerimis-, remondi- ja ehitustööde taotlustele;
1.2.2. mälestiste muinsuskaitse eritingimustele, eelprojektidele ja projektidele;
1.2.3. muinsuskaitsealal ja mälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis asuvate ehitiste eritingimustele, eelprojektidele ja projektidele, milles nähakse ette ehitise või selle osa lammutamine või laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel;
1.2.4. mälestise ja muinsuskaitseala ja muinsuskaitseala või mälestise kaitsevööndisse kavandatavate uusehitiste eritingimustele ja projektidele;
1.2.5. detailplaneeringutele, mille alal paiknevad mälestised, muinsuskaitsealad ja nende kaitsevööndid.

1.3. Komisjon on 7-liikmeline ja sinna kuuluvad arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse juhataja, kaks arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste vanemspetsialisti, arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhataja-linnaarhitekt, planeerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse juhataja ja kaks Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga määratud isikut.

1.4. Komisjoni esimees on arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse juhataja.

II. Komisjoni töökord ja otsused

2.1. Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees, tema äraolekul arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste vanemspetsialist. Komisjoni esimees määrab komisjoni sekretäri.

2.2. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

2.3. Komisjoni liikmetele on koosolekutel osalemine kohustuslik. Komisjon on töövõimeline, kui komisjoni koosolekul osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või teda asendav arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste vanemspetsialist ja vähemalt üks Muinsuskaitseameti peadirektori määratud komisjoni liige.

2.4. Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda koosolekust sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

2.5. Komisjoni esimees moodustab komisjonis kooskõlastamisele kuuluvatest materjalidest (edaspidi Projektid) koosoleku päevakorra ning edastab selle kaks päeva enne koosoleku toimumist e-posti teel komisjoni liikmetele. Päevakorra väliste küsimuste päevakorda võtmise otsustab komisjoni esimees.

2.6. Kui komisjoni liige ei saa mõjuval põhjusel koosolekul osaleda, teatab ta sellest komisjoni esimehele hiljemalt koosoleku toimumisele eelneval tööpäeval.

2.7. Komisjoni otsused tehakse kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega tingimusel, et otsuse poolt on Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga määratud komisjoni liikmed.

2.8. Kui Projekti kooskõlastamisel tekib lahkarvamus linnavalitsuse ja Muinsuskaitseameti seisukohtades, fikseeritakse mõlema poole seisukohad komisjoni protokollis ning edastatakse need koos Projektiga seisukohavõtuks Muinsuskatiseameti kooskõlastamise komisjonile

2.9. Komisjon otsustab projekti kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise tehes vajadusel märkused Projekti korrigeerimiseks. Komisjoni otsus Projekti kooskõlastamise kohta sisaldab Muinsuskaitseameti nõusolekut Tartu linna ja Muinsuskaitseameti vahel sõlmitud halduslepingu muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Tartu linnas puntki 3.1.7.1. mõttes.

2.10. Komisjoni protokoll vormistatakse 3 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Protokolli kantakse protokolli number, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud komisjoni liikmete ja teiste kutsutud isikute nimed, arutlusel olnud küsimused ja komisjoni poolt tehtud otsused koos hääletamistulemustega.

2.11. Protokollide vormistamist, säilitamist ja väljavõtete tegemist korraldab komisjoni sekretär, juhindudes Tartu linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste asjaajamiskorrast.
Jüri Mölder
Linnasekretär