Korraldus: Sotsiaaleluasemeteenuse taotluse vormi kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 14.12.2000. a korralduse nr 3066 kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Sotsiaaleluasemeteenuse taotluse vormi kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 14.12.2000. a korralduse nr 3066 kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 1372
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2008
Jõustumise kp: 22.12.2008
Seosed: tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 14.12.2000 korralduse nr 3066
Eelnõu: Sotsiaaleluasemeteenuse taotluse vormi kinnitamine ja Tartu Linnavalitsuse 14.12.2000. a korralduse nr 3066 kehtetuks tunnistamine
Failid: tlvk2008_1372.pdf ( 986 kb )


LISA
Tartu Linnavalitsuse 22.12.2008
korralduse nr 1372 juurde

Taotleja tegelik elukoht

Aadress (linn, tänav, maja nr, korteri nr) ……………………………………………...............

üldpind:…………………… elamispind:……………………..tubade arv:…………………

Eluruumi kirjeldus (heakord ja tehniline seisund):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kes on eluruumi omanik (märkida omaniku nimi)? ……………………………………

……………………………………………………………………………………………

Eluruumi omaniku seos taotlejaga: ………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………

Mille alusel kasutate eluruumi? ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Kui kaua olete elanud antud eluruumis?..........................................................................

……………………………………………………………………………………………

Kui kaua olete olnud Tartu linnas? ……........………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Miks Te ei saa elada Eesti Rahvastikuregistri-järgsel aadressil (vastata kui taotleja või kaastaotleja ei ela

rahvastikuregistris elukohana näidatud aadressil)?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Taotleja eelmine tegelik elukoht

Aadress (linn, tänav, maja nr, korteri nr) …………………………………………………

Üldpind:…………………..elamispind:……..………………..tubade arv:……..……..

Eluruumi kirjeldus (heakord ja tehniline seisund):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Mitu inimest elas eluruumis? ……………………………………………………………….

Millisel ajavahemikul Te antud eluruumis elasite? ………………………………………….

Eluruumist lahkumise põhjus:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Taotleja praegune töökoht

________________________________________________________________________________


TÄIDAB SOTSIAALTÖÖTAJA!