Otsus: Lille Maja ja Anne Noortekeskuse põhimääruste kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Lille Maja ja Anne Noortekeskuse põhimääruste kinnitamine
Reg. number: 439
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.05.2005
Jõustumise kp: 01.08.2005
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.11.2001 otsuse nr 461 () punktid 2 ja 4

Tartu Linnavolikogu 10.05.2012 otsus nr 370 () tunnistab kehtetuks punkti 1
Tartu Linnavolikogu 10.05.2012 otsus nr 371 () tunnistab kehtetuks punkti 2

Failid: lvk5o_0439.pdf ( 1234 kb )

Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 19. mai 2005. a
otsuse nr 439 juurde


LILLE MAJA PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted

1.1. Lille Maja (edaspidi asutus) on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitus) hallatav noorsootööasutus. Asutus tegutseb kultuuriosakonna haldusalas.

1.2. Asutuse asukoht on Tartu linn.

1.3. Asutus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Tartu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja linnavalitsuse õigusaktidest ning põhimääruses sätestatud õigustest ja kohustustest.

1.4. Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on linnavalitsus.

1.5. Asutusel on oma eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.

1.6. Asutusel võib olla oma arvelduskonto.


2. Eesmärk, põhitegevusalad ja osutatavad teenused:

2.1 Asutuse tegevuse eesmärk on noorte kultuuri-, tervist edendavate, töökasvatuslike ning noorte ettevõtlikkust arendavate projektide koordineerimine ning tingimuste loomine noorte ja noorsootöötajate kaasatuse ja osaluse suurendamiseks.

2.2. Asutuse tegevusaladeks on:
2.2.1. koostöö korraldamine noorteühingutega ning teiste noortega töötavate organisatsioonidega;
2.2.2. noorteinfo kogumine, süstematiseerimine ja edastamine noortele ja lapsevanematele;
2.2.3. noorsootööalase koolituse korraldamine;
2.2.4. noorteprojektide nõustamine, algatamine ja koordineerimine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
2.2.5. noorte huvitegevuseks baaside väljaarendamine vastavalt maja spetsiifikale;
2.2.6. muude linnale oluliste noorsootööga seotud ürituste korraldamine.

2.3. Asutus osutab järgmisi teenuseid:
2.3.1. ruumide kasutusse andmine vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale;
2.3.2. kursuste, seminaride, näitusmüükide ja noorteürituste korraldamine;
2.3.3. asutuse põhitegevusega seotud ja seda toetavate muude, sealhulgas tasuliste teenuste osutamine.
3. Juhtimine

3.1. Asutust juhib direktor, kelle ametikoht täidetakse konkursi korras. Direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga linnavalitsus linnapea ettepanekul.

3.2. Asutuse direktori töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab linnavalitsuse otsusel kultuuriosakonna juhataja.

3.3. Asutuse direktor:
3.3.1 juhib Asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, vara säilimise, arengu ja rahaliste vahendit õiguspärase kasutamise eest;
3.3.2. esindab asutust;
3.3.3 teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele;
3.3.4. kinnitab Asutuse töösisekorraeeskirja arvestades linnavolikogu poolt kehtestatud korda ja töötajate ametijuhendeid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
3.3.5. määrab töötajate töökohustused ja töötasu suuruse vastavalt kinnitatud palgafondile; palgafondi piires määrab töötajatele lisatasud, preemiad ja ühekordsed toetused;
3.3.6. esitab Asutuse eelarve projekti linnavalitsuse poolt kehtestatud korras;
3.3.7 moodustab asutuse nõukogu, mis koosneb vähemalt 2/3 ulatuses noortest ning on nõuandvaks organiks noorsootöö korraldamisel;
3.3.8. annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi.


4. Personal

4.1. Asutuse personali moodustavad noorsootöö spetsialistid (edaspidi Spetsialist) ja muud töötajad.

4.2. Spetsialistide ametikohad täidetakse konkursi korras.

4.3. Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendi ja töölepinguga.


5. Vara, finantseerimine ja aruandlus

5.1. Asutuse vara on Tartu linna omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

5.2. Asutus saab rahalised vahendid:
5.2.1. linna- ja riigieelarvest;
5.2.2. laekunud annetustest ja eraldistest;
5.2.3. ürituste pääsmete müügist;
5.2.4. tasuliste teenuste osutamisest;
5.2.5. üürituludest.5.3. Asutus esitab oma tegevuse kohta õigusaktides sätestatud aruanded.

5.4. Asutuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

5.5. Asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

5.6. Asutuse tegevust kontrollivad Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, linnakantselei sisekontrolliteenistus ja rahandusosakond.


6. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

6.1. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

Lisa 2
Tartu Linnavolikogu 19. mai 2005. a
otsuse nr 439 juurde