Õigusakti eelnõu: Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine
Reg. number: LV-K-0495
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 08.05.2019
Koostaja: Kristin Kägu
Ettekandja: Tõnis Arjus
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 500 "Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine"
EELNÕU





Lisa
Tartu Linnavalitsuse
korralduse eelnõu nr LV-K-0495 juurde

  Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" juhend

  1. Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Tartu linnas asuvaid arukate ruumilahendustega, loodust hoidvaid ja kaunilt haljastatud kinnistuid.

  2. Kauni kodu all mõistetakse elukeskkonda tervikuna, seetõttu hinnatakse konkursil lisaks elamutega hoonestatud kinnistutele ka ühiskondlike ja ärihoonetega hoonestatud kinnistuid ning avalikke rajatisi.

  3. Konkursi viib läbi Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) koostöös MTÜga Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

  4. Ettepaneku kinnistu osalemiseks konkursil võivad teha kõik isikud hiljemalt 30. maiks 2019. a, teatades sellest arhitektuuri ja ehituse osakonnale telefonidel 736 1243 või e-posti aadressil Kristin.Kagu@raad.tartu.ee. Arhitektuuri ja ehituse osakond saadab saabunud ettepanekute ja linnavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon) ettepaneku alusel kinnistu omanikule või valdajale kutse konkursil osalemiseks. Kutset ei saadeta juhul, kui ettepaneku konkursil osalemiseks teeb kinnistu omanik ise. Konkursil osalevad kinnistud, mille omanikud või valdajad on konkursil osalemiseks soovi avaldanud või nõusoleku andnud.

  5. Hindamiskomisjon hindab konkursile esitatud kinnistuid 5. juunil 2019. a.

  6. Konkursil tunnustatakse kinnistuid järgmiselt:
  6.1. tiitel "Eesti kaunis kodu 2019" antakse kuni kolmele parimale Tartu linna kinnistule. Nimetatud kinnistute aadressid, lühikirjeldused ja fotod edastatakse MTÜle Eesti Kodukaunistamise Ühendus, kes annab nende alusel välja raamatu „Eesti kaunis kodu 2019“ ja esitab konkursi võitjad autasustamiseks Vabariigi Presidendile;
  6.2. tiitel "Tartu kaunis kodu 2019" antakse Tartu linna tasandil silmapaistvatele kinnistutele;
  6.3. hindamiskomisjoni ettepanekul võib anda eripreemiaid.

  7. Sõltuvalt kinnistul olemasolevast hinnatakse:
  7.1. üldist kujundust;
  7.2. haljastust (muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli, viljapuid);
  7.3. piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme;
  7.4. majandusõue, abiehitisi, jäätmekäitlust;
  7.5. mängu- ja spordiväljakuid;
  7.6. parklaid, lodžasid, rõdusid;
  7.7. ehitiste välisilmet.

  8. Hindamisele ei kuulu konkursil "Eesti kaunis kodu 2018" tunnustatud kinnistud ja kinnistud, mille omanik või valdaja on hindamiskomisjoni liige.

  9. Konkursi tulemused kinnitab linnavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul ja tunnustab võitjaid aukirja ning auhindadega Tartu linna päeval, 29. juunil 2019. a.
10. Konkursil tunnustatud kinnistute aadressid ja fotod avaldatakse Tartu linna koduleheküljel.





Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine " juurde