Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: LVK-O-0381
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 14.03.2008
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Boris Goldman
Esitab: linnavalitsus, 11.03.2008 istungi protokoll nr 11
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 30:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 37:
Õigus- ja korrakaitsekomisjoni protokoll nr 30:
Õigusakt: Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Failid: uus LA.doc ( 24 kb )
Sipsik eelarve eelnou.xls ( 38 kb )
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
otsuse eelnõu nr LVK-O-0381 juurde

  Tartu Lasteaed Sipsik põhimäärus

  1. peatükk
  Üldsätted

  Paragrahv 1. Nimetus
  Koolieelse munitsipaallasteasutuse nimetus on Tartu Lasteaed Sipsik (edaspidi lasteasutus).

  Paragrahv 2. Haldusala
  Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Lasteasutus on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas tegutsev koolieelne munitsipaallasteasutus, mis lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

  Paragrahv 3. Liik
  Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lastesõim ja lasteaed.

  Paragrahv 4. Asukoht ja tööaeg
  (1) Lasteasutus asub Tartus.
  (2) Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab linnavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut.

  Paragrahv 5. Teeninduspiirkond
  (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab Tartu Linnavolikogu.
  (2) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.

  Paragrahv 6. Pitsat, eelarve, sümboolika ja arvelduskonto
  (1) Lasteasutusel on eelarve, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
  (2) Lasteasutus kasutab haridusosakonna arvelduskontosid.

  Paragrahv 7. Keel
  (1) Lasteasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.
  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on eesti keel.

  Paragrahv 8. Haldusmenetlus
  Lasteasutuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.
  2. peatükk
  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  Paragrahv 9. Tegevuse eesmärk
  Lasteasutuse tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates esimesest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  Paragrahv 10. Ülesanded
  Lasteasutuse ülesanneteks on:
  1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks;
  2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  6) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, haridusosakonna, teiste koolieelsete lasteasutustega ja muude organisatsioonidega;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks.
  3. peatükk
  Õppe- ja kasvatustegevuse alused

  Paragrahv 11. Struktuur
  (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad.
  (2) Lasteasutuse juhataja ettepanekul moodustab linnavalitsus lasteasutuses sobitusrühmi ja erirühmi, samuti loob vajadusel osaajalisi kohti.
  (3) Lasteasutuse rühmade liigid ja nende lõikes lasteasutuse kohtade arvu kinnitab linnavalitsus lasteasutuse juhataja ettepanekul, samuti otsustab osaajaliste kohtade loomise.

  Paragrahv 12. Õppekava
  Lastele alushariduse võimaldamine toimub alushariduse raamõppekava alusel koostatud lasteasutuse õppekava järgi. Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga pärast lasteasutuse hoolekogu arvamuse ärakuulamist, kui õppekava on heaks kiitnud pedagoogiline nõukogu.

  Paragrahv 13. Õppe- ja kasvatustöö korraldus
  (1) Lasteasutuse igal rühmal on tegevus- ja päevakava, mille koostamise aluseks on lasteasutuse õppekava ja kus arvestatakse selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakavad kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga.
  (2) Lasteasutusel on kodukord, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab käskkirjaga lasteasutuse juhataja.
  (3) Lasteasutuse õppekava läbinud lapsele annab lasteasutus välja õiendi.
  (4) Lasteasutus võimaldab lastele logopeedilist abi.
  (5) Lasteasutuse ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteasutuses rühma vanemate koosolekud ja vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengukirjeldusest.

  Paragrahv 14. Lapse tervise kaitse
  Lasteasutus tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
  4. peatükk
  Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  Paragrahv 15. Laste õigused
  Lapsel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  Paragrahv 16. Vanemate õigused
  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteasutusse lasteasutuse lahtiolekuaegadel, arvestades lepingust, õigus- ja haldusaktidest tulenevate nõuetega;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, tehes tingimuste loomisel koostööd pedagoogidega;
  3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tutvuda lasteasutuse õppekava, tegevus- ja päevakavaga ning kodukorraga;
  5) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  6) saada lasteasutusest ja haridusosakonnast teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;
  7) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja juhataja, haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

  (2) Vanemate õigused on määratud ka muudes õigus- ja haldusaktides.

  Paragrahv 17. Vanemate kohustused
  (1) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma vanemate poolt kaetavat osa ja toidukulu;
  4) sõlmima lasteasutusega Tartu linna munitsipaallasteasutuses koha kasutamise kirjaliku lepingu (edaspidi leping);
  5) täitma lasteasutuse kodukorda, sõlmitud lepingut ning kandma vastutust nende rikkumise eest;
  6) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest;
  7) hoidma lasteasutuse kasutuses olevaid esemeid.

  (2) Vanemate kohustused on määratud ka muudes õigus- ja haldusaktides.
  5. peatükk
  Lasteasutuse töötajad

  Paragrahv 18. Lasteasutuse töötajad
  Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid - juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud;
  2) tervishoiutöötaja;
  3) lasteasutuse majandamist tagavad töötajad;
  4) õpetajaid abistavad töötajad.

  Paragrahv 19. Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine
  (1) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ja esitab selle haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks.
  (2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteasutuse juhataja vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  Paragrahv 20. Konkursi korraldamine
  Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu lasteasutuse juhataja ettepanekul.

  Paragrahv 21. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
  (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, töölepinguga (sh ametijuhendiga), kollektiivlepinguga ning õigusaktidega.
  (2) Tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga ja teeb selle töötajatele allkirja vastu teatavaks.
  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.
  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.
  (6) Personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
  6. peatükk
  Lasteasutuse tegevuse korraldamine

  Paragrahv 22. Lasteasutuse juhataja
  (1) Lasteasutust juhib juhataja. Juhataja kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab lasteasutuse juhataja lasteasutusele kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.
  (2) Lasteasutuse juhataja kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, haridusosakonna ja muude organitega.
  (3) Lasteasutuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale.
  (4) Linnavalitsus kinnitab ametisse, vabastab ametist lasteasutuse juhataja ja määrab tema palga. Juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest Tartu linnapea või tema volitatud ametiisik.

  Paragrahv 23. Lasteasutuse juhataja ülesanded
  Lasteasutuse juhataja:
  1) esindab lasteasutust ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) korraldab lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteasutuses;
  4) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab vanemaga lepingu;
  6) kinnitab käskkirjaga vanemaga sõlmitud lepingu alusel lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) otsustab personalivajaduse üle, jagab töötajate vahel tööülesanded ja –kohustused, määrab lasteasutuse töötajate koosseisu ning esitab selle haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest;
  9) tagab sisehindamise korraldamise lasteasutuses ja kinnitab sisehindamise aruande;
  10) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse õppekava, sisehindamise läbiviimise korra, töösisekorraeeskirja ja muud lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid;
  11) korraldab isikuandmete kaitse ja teabele juurdepääsu, samuti juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  12) esitab linnavalitsusele haridusosakonna kaudu õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteasutuse eelarve eelnõu;
  13) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  14) esitab linnavalitsusele ja lasteasutuse hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  15) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) tagab lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
  17) esitab haridusosakonnale lasteasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  18) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  19) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  20) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  Paragrahv 24. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu
  (1) Lasteasutusel on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad lasteasutuse pedagoogid ja mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.
  (2) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteasutuse juhataja käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel.

  Paragrahv 25. Lasteasutuse hoolekogu
  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
  (2) Hoolekogu liikmed valitakse ja hoolekogu koosseis kinnitatakse Tartu Linnavolikogu kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutuse hoolekogu pädevused ja tegutsemise kord on määratud õigusaktides ja hoolekogu põhimääruses. Hoolekogu põhimääruse kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 hoolekogu liikmete häältest.
  (4) Lasteasutuse hoolekogul on õigus saada lasteasutuse juhatajalt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  (5) Juhataja on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  Paragrahv 26. Lasteasutuse juhtkond
  (1) Lasteasutusel on juhtkond, kuhu kuuluvad lasteasutuse juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning juhataja asetäitja majanduse alal.
  (2) Lasteasutuse juhtkond on juhatajale lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.
  7. peatükk
  Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  Paragrahv 27. Vara
  (1) Lasteasutuse kasutuses olevaks linnavaraks on lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Linnavara omanikuks on Tartu linn.
  (2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  Paragrahv 28. Rahalised vahendid
  (1) Lasteasutuse rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, vanema poolt kaetavast osast, projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulisest tegevusest saadud laekumistest.
  (2) Lasteasutuse tasulisteks tegevusteks on lasteasutuse kasutuses oleva linnavara üürimine ja rentimine, huviringide läbiviimine, laste toitlustamine päevakava alusel. Tasulise tegevuse hinnad kinnitatakse linnavalitsuse kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust korraldab haridusosakond koos lasteasutuse juhatajaga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

  Paragrahv 29. Asjaajamine ja aruandlus
  (1) Lasteasutuse asjaajamine toimub linnavalitsuse kehtestatud korras.
  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  Paragrahv 30. Järelevalve
  (1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
  (2) Lasteasutuse ja lasteasutuse juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet linnavalitsus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
  8. peatükk
  Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Paragrahv 31. Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Tartu Linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemaid (eestkostjad, hooldajad), personali ning maavanemat hiljemalt neli kuud enne ümberkorraldamist, ümberkujundamist või tegevuse lõpetamist.
  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel täidab lasteasutuse juhataja lasteasutuse tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt linnavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.
  9. peatükk
  Lõppsätted

  Paragrahv 32. Lasteasutuse põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine
  Lasteasutuse põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu.

  Paragrahv 33. Põhimääruse rakendamine
  Lasteasutus alustab õppe- ja kasvatustegevust linnavalitsuse määratud ajal. Kuni selle ajani on lasteasutuse juhatajal õigus lasteasutuse nimel teha lasteasutuse asutamiseks vajalikke toiminguid.
Õiend
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tartu Lasteaed Sipsik asutamine ja põhimääruse kinnitamine " juurde


AmetinimetusAmetikohtade arv