Õigusakti eelnõu: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine
Reg. number: LVK-O-0277
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 18.06.2007
Koostaja: Signe Leibak
Ettekandja: Meida Griin
Esitab: linnavalitsus, 18.06.2007 istungi protokoll nr 28
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Komisjonid: Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 24:
Õigus- ja korrakaitsekomisjoni protokoll nr 22:
Õigusakt: Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
otsuse eelnõu nr LVK-O-0277 juurde

  TARTU LINNA ASUTUSE VARJUPAIK PÕHIMÄÄRUS

  1. Üldsätted

  1.1. Tartu linna asutus Varjupaik (edaspidi: Varjupaik) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus.

  1.2. Varjupaiga asukoht on Tartu linn ja aadress Lubja 7, 50303 Tartu.

  1.3. Varjupaiga kõrgemalseisev organ on Tartu Linnavalitsus.

  1.4. Varjupaigal on oma eelarve ja arveldusarved ning oma nimega pitsat.

  1.5. Varjupaiga põhitegevus on osutada eluasemeta isikutele ajutist ööpäevast abi, tuge ja kaitset.

  2. Põhiülesanded ja tegevused

  2.1. Varjupaiga põhiülesanded on:
  2.1.1. vältimatu sotsiaalabi osutamise korra alusel ajutise peavarju teenuse osutamine;
  2.1.2. Varjupaigas viibivatele isikutele turvalisuse ja pesemisvõimaluse tagamine, võimalusel toidu- ja riideabi andmine;
  2.1.3. sotsiaalmajades aadressil Lubja 7 Tartu ja Nisu 2/2a Tartu asuvate sotsiaaleluruumide elanikele turvalisuse tagamine;
  2.1.4. lisaks ajutise peavarju teenusele täiendava tasulise majutusteenuse osutamine, mille vajaduse otsustab Tartu Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjon.

  2.2. Varjupaiga täiendavad ülesanded on:
  2.2.1. Varjupaigas viibivate isikute sotsiaalse ja psühholoogilise rehabiliteerimise korraldamine ning abistamine töökoha leidmisel;
  2.2.2. Varjupaigas viibivate isikute sotsiaalnõustamise korraldamine;
  2.2.3. vastavalt isiku soovile hingeabi andmise korraldamine.

  3. Tegevuse põhimõtted

  3.1. Varjupaik annab abi eelkõige Tartu linnas elavatele täisealistele isikutele, väljaspool oma elukohta viibivatele isikutele osutatakse abi kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega.
  3.2. Varjupaiga kasutamise täpsemad tingimused ja töökorraldus sätestatakse Varjupaiga sisekorraeeskirjas, mille kinnitab Varjupaiga juhataja kooskõlastatult Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga.

  3.3. Varjupaik on avatud ja osutab teenuseid sisekorraeeskirjas sätestatud aegadel. Ajutise peavarju teenuse osutamise ruumid on päeval klientidele suletud.

  3.4. Varjupaigas viibivad isikud on kohustatud kinni pidama Varjupaiga sisekorraeeskirjast.

  3.5. Üldjuhul võetakse isik Varjupaika isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel. Vajadusel kasutatakse isiku tuvastamiseks politsei abi.

  3.6. Käesoleva põhimääruse punktis 2.1.6. nimetatud eluruumide elanikele turvalisuse tagamisel lähtutakse vastavale sotsiaalmajale Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna poolt kehtestatud sisekorraeeskirjadest, mis on kooskõlastatud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga.

  4. Juhtimine ja töö korraldamine

  4.1. Varjupaiga tegevust juhib juhataja. Juhataja vakantsele ametikohale korraldatakse konkurss. Asutuse juhi kinnitab ametisse ja määrab palga linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  4.2. Varjupaiga juhataja:
  4.2.1. korraldab Varjupaiga tegevust ja tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise;
  4.2.2. sõlmib, muudab ja lõpetab Varjupaiga töötajatega töölepingud, tagab kaadri väljaõppe ning pideva kvalifikatsiooni tõstmise;
  4.2.3. otsustab oma pädevuse piires Varjupaiga rahaliste vahendite kasutamise ja tagab nende õiguspärase kasutamise ning vastutab selle eest;
  4.2.4. tagab raamatupidamise korraldamise vastavalt kehtivale seadusandlusele ja töösisekorraeeskirjade, töökaitse ja ohutustehnika, sanitaar- ning tuleohutuseeskirjade täitmise;
  4.2.5. vastutab Varjupaiga kasutuses oleva linnavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4.2.6. esindab Varjupaika riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites ja suhetes teiste isikutega linnavolikogu kehtestatud korras;
  4.2.7. kinnitab varjupaiga töösisekorraeeskirjad, töötajate puhkuste ajakava jms;
  4.2.8. määrab Varjupaiga töötajate palgad jm tasud vastavalt töötasustamist reguleerivatele linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidele;
  4.2.9. koostab Varjupaiga eelarve projekti;
  4.2.10. annab oma pädevuse piires käskkirju ja kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  4.2.11. täidab muid tema pädevuses olevaid ülesandeid.

  5. Vara ja majandustegevus

  5.1. Varjupaiga vara ja vahendid koosnevad Tartu linna poolt tema kasutusesse antud varast ning Varjupaiga tegevuse tulemusel saadud varast.

  5.2. Varjupaiga tegevust finantseeritakse:
  5.2.1. Tartu linna eelarvest;
  5.2.2. isikute sihtotstarbelistest annetustest ja eraldistest;
  5.2.3. muudest allikatest.

  5.3. Varjupaiga vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  5.4. Varjupaiga finantsmajanduslikku tegevust revideerivad sotsiaalabi osakond ja sisekontroll.

  6. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  6.1. Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.
Õiend
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine " juurde