Õigusakti eelnõu: Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused
Reg. number: LV-K-1910
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 08.11.2005
Koostaja: Liisa Unt
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: [ | Open link in IBM Notes ()] Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavalitsuse
korralduse eelnõu nr LV-K-1910 juurde

  Vabaduse autosilla rajamise
  projekteerimistingimused PTR-05-100

  Projekti tellija: Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond
  Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates tingimuste määramise otsuse jõustumise päevast.

  1. Lähtedokumendid
  1.1 Asukohaskeem lisa 1

  2. Lähteandmed
  2.1 Projekt koostada vastavalt teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
  2.2 Projekteerida vastavalt kehtivatele seadusandlusele, normatiivsetele dokumentidele ja standartidele. Projekteerimise lähtetase on hea “H”. Rahuldava lähtetaseme kasutamine on lubatud juhul kui tingimused seda ette näevad või kui selle kasutamise põhjendus on projektis esitatud. Teenindustase A-C, arvestusperiood määrata vastavalt silla elueale.
  2.3 Arvestamisele kuuluvad Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:
  Tartu linna üldplaneering 06.10.2005;
  Tartu linna jalgrattateede arenguskeem 2001;
  Kruntide Ujula 2 ja Vene 3 ja 5 ning lähiala detailplaneering 2005;
  Vabaduse pst ja Munga tn, Magasini ja Laia tn vahelise piirkonna detailplaneering 2004;
  arhitektuurikonkursi võidutöö "Vikerkaar 2";
  Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ehitusprojektid 2004;
  muinsuskaitse eritingimused Vabaduse autosilla rajamiseks;
  Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva lähiümbruse tänavavõrgustiku muutmine ja selle keskkonnamõju hindamine 2004;
  Vabaduse Puiestiku kujundusprojekt 2002.
  2.4 Projekti koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise aeg. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistuses. Alusplaanile peavad olema kantud kõik puud.
  2.5 Töö koostamiseks on vajalik ehitusgeoloogilise uuringu koostamine mahus, mis on piisav silla tööjooniste koostamiseks.
  2.6 Vastavalt teeseadusele tuleb projektile teha ekspertiis, mille alusel tuleb projekti vajadusel korrigeerida.
  2.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  3. Projektlahenduse sisu
  3.1 Projekteerida lisas 1 näidatud asukohta autosild kooskõlas lähteandmetega. Juhul kui projektlahendus seda nõuab tuleb projekteeritavat ala suurendada.
  3.2 Sillale projekteerida kolm sõidurida, jalgrattatee ja kahepoolne kõnnitee, silla liikluskorralduslik lahendus peab vastama Eesti Standardi EVS 843:2003 kohaselt jaotustänavale esitatavatele nõuetele. Silla arvutuslik koormus leida vastavalt nendele näitajatele ja lähteandmetele, arvestada raskeveokite liikluse võimaldamisega. Esitada silla kattekonstruktsioon ja selle arvutus.
  3.3 Laevaliikluse tagamiseks peab silla kõrgusgabariit olema 16,0 m laiuselt absoluutse kõrgusarvuna minimaalselt 36,0 m ning tagatud peavad olema muud ohutu laevatuse nõuded (nähtavus, sügavus, signalisatsioon). Ette tuleb näha meetmed kevadise jäämineku ohutuks läbilaskmiseks.
  3.4 Silla mahtu tuleb projekteerida kanal tehnovõrkude paigutamiseks. Kanalile peab olema hea ligipääs avarii ja remondiolukordades ning see ei tohi rikkuda silla üldmuljet. Lahendada sillalt sademevee juhtimise süsteem ning hüdroisalatsioon (peab olema vee- ja CO2 kindel ning UV kindel, kaitsta tuleb nii liiklusega kui liikluseta betoon ja raudbetoonpinnad)
  3.5 Silla sidumiseks tänavavõrguga projekteerida sild selliselt, et Laia tn ristmikul säiliks olemasolev maapinna kõrgus ning oleks võimalik Vene tänava pikenduse lahendamine nõuetekohaste pikikalletega.
  3.6 Silla lahendus peab tagama jalakäijate autodest täielikult eraldatud läbipääsu silla alt mööda jõe kallast (va suurvee ajal), ning haakuma kaldakindlustuste projektidega. Lahendused peavad olema kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a määrusele nr 14 "Nõuded liikumis-, nägemis-, ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes". Esitada kuritegevuse riske vähendavad meetmed.
  3.7 Töö mahus esitada keskkonnakaitse meetmed silla ehitamisel ja ekspluateerimisel. Näidata tööde käigus tekkivate jäätmete ja eemaldatava pinnase utiliseerimine. Näha ette tööde käigus rikutud katete ja pindade taastamine.
  3.8 Lahendada silla valgustus, välisvalgustuse võrguga liitumise kohad ja toide projekteerida koostöös linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse peaspetsialistiga. Silla valgustid peavad olema kaasaegsed vandaalikindlad ja silla arhitektuurse lahendusega kokku sobivad. Välisvalgustuse klass määrata vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele EPN 17 "Linnatänavad". Esitada valgustite tööjoonised.
  3.9 Silla piirded peavad samuti olema nõuetekohased, ilmastiku- ja vandaalikindlad ning silla arhitektuurse lahendusega kokku sobivad. Piirded tuleb kavandada igale poole kuhu standard (EVS 843:2003), inva- või ohutusnõuded neid ette näevad. Eelistada tuleb väiksema hoolduskuludega lahendusi.
  3.10 Töös esitada silla ning selle eriosade kasutamis- ja hooldamisjuhend (sh vajalike teehoiutööde intervallid).
  3.11 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate tehnovõrkude valdajatelt. Esitada projektlahendusest tulenev tehnovõrkude rekonstrueerimise/ümbertõstmise lahendus. Vajadusel taotleda võrguettevõtete tehnilised tingimused.
  3.12 Esitada töömahtude koondtabel tööliikide lõikes koos arvestuslike hindadega, ehituse tehnoloogiline järjestus.
  3.13 Näidata ehitusaegse liikluskorralduse ja ehitustööde ohutuse tagamise lahendused.
  3.14 Projekti mahus esitada vajalikud tööjoonised.

  4. Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile)
  4.1 Keskkonnaministeerium;
  4.2 Tartumaa Keskkonnateenistus;
  4.3 Veeteede Amet;
  4.4 Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond (sh kultuuriväärtuste teenistus);
  4.5 Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond;
  4.6 Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.

  5. Kooskõlastatud projekt esitada tellijale kuues identses eksemplaris (üks eksemplar köidetud vastavalt arhiveerimisnõuetele), millest kaks esitab tellija arhitektuuri ja ehituse osakonnale ehitusloa taotlemiseks ja digitaalselt linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistusele (sh joonised dgn ja pdf formaadis).


Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused " juurde