Õigusakti eelnõu: Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LV-K-0476
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 20.04.2020
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 26.05.2020 korraldus nr 584 "Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: 3D.pdf ( 576 kb )
Olemasolev olukord.pdf ( 545 kb )
Planeeringuala lahipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdf ( 378 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1105 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 218 kb )
Seletuskiri.pdf ( 797 kb )
Tehnovorkude joonis.pdf ( 755 kb )
Sadamaraudtee tänava eskiis.jpg ( 325 kb )
EELNÕU
https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linnas-sadamaraudtee-koridori-projekteerimine-pohitanavaks-eskiisprojekt