Määrus: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord
Reg. number: 17
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.03.2006
Jõustumise kp: 21.03.2006
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 22.02.2012 määrus nr 64 () muudab

Tartu Linnavolikogu 18.02.2016 määrus nr 105 () muudab
Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 96 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord
Failid: lvk6m_0017.pdf ( 1602 kb )

Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a
määrusele nr 17
TAOTLUS
TARBIJAKAITSEALASELE PROJEKTILE TOETUSE SAAMISEKS


Projekti nimi:......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): .........................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):.........................................................................................

..............................................................................................................................................................

1. TAOTLEJA

Taotleja ärinimi ja registrikood:..........................................................................................................

Aadress: ............................................................................................................................................................

Telefon:............................................................Telefaks:......................................................................

E-post:...................................................................................................................................................

Taotleja pangaandmed (pank, arveldusarve number):..........................................................................

Taotleja esindaja (nimi, amet, kontaktandmed): ...................................................................................

2. PROJEKTI MAKSUMUS

Taotletav summa (sõnadega):................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Projekti kogumaksumus (sõnadega):......................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. PROJEKTI KIRJELDUS

3.1. Projekti taust (ülevaade probleemist, hetkeolukorra kirjeldus):..................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
3.2. Projekti eesmärk ja sihtgrupp (projekti vajalikkuse põhjendus, oodatavad tulemused, projektist kasusaajad):.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3.3. Projekti raames kavandatavad tegevused ja projekti teostamise ajakava (loetleda tegevused ja nende läbiviimise aeg etappide kaupa, iga tegevuse või etapi maksumus):

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3.4. Projekti kaasatud partnerid (nende tegevused, nendepoolne kaasfinantseerimine):...................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. PROJEKTI EELARVE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)


KuluartikkelMaksumus kokkuOmafinantseerimine*Kaasfinantseerimine **Taotletav toetus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lisa 2
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a
määrusele nr 17
TARBIJAKAITSEALASE PROJEKTI TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Projekti kogumaksumus:........................................................................................................................

Projekti nimi..........................................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): ............................................................................................

Lepingu pooled ja lepingu sõlmimise kuupäev......................................................................................

..............................................................................................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):............................................................................................

Projekti kaasatud partnerid:...................................................................................................................

Projekti tulemus (kokkuvõtlikult):.........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1. PROJEKTI RAAMES TEOSTATUD TEGEVUSED JA NENDELE VASTAVAD TULEMUSED
Tegevused Tegevustele vastavad tulemused
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8.8.
9. 9.
10.10.

2. PROJEKTI EELARVE TÄITMINE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)

Kuluartikkel Maksumus kokku Eraldatud toetus
Eelarve Täitmine Eelarve Täitmine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.