Leping: Lossi tn kõnnitee ehitustööd


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Andres Pool
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnamajanduse osakond
Ametinimetus: juhataja asetäitja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: aktsiaselts TARTU EHITUS 10243382

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 19-5678
Lepingu nr: T-1573
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Registreeritud
Lepingu sisu: Lossi tn kõnnitee ehitustööd
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
13.11.2019 kuni 12.11.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus