Leping: Tartu Annelinna gümnaasiumi tööõpetuse seadmed


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Kunnar Jürgenson
Osakond: Tartu Linnavalitsus\Linnavarade osakond
Ametinimetus: Juhataja

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Hammerjack OÜ 10568247

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-0208
Lepingu nr: ET 20/01
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Lõpetatud
Lepingu sisu: Tartu Annelinna gümnaasiumi tööõpetuse seadmed
Kehtivuse lõpp: 10.08.2020
Täitmistähtaeg: 10.08.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
13.01.2020 kuni 12.01.2025
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus