Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla territooriumil" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla territooriumil" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
Reg. number: LV-K-1366
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 14.11.2018
Koostaja: Ülle Mauer
Ettekandja: Rein Haak
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 20.11.2018 korraldus nr 1292 "Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla territooriumil" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine"
EELNÕU

Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla territooriumil", dokumendiregistri number RH-18-299 () viis linnamajanduse osakond läbi avatud hankemenetlusena. Tegemist oli teenuse kontsessiooniga, hanke eeldatav maksumus oli 130 000 eurot ilma käibemaksuta.

Riigihankele esitasid pakkumused: Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS.

Mõlema ettevõtte pakkumused tunnistati vastavaks.
Hankedokumendi kohaselt oli pakkumuse hindamiskriteeriumiteks:
1) pakkumuse hind (maksimaalselt 75 punkti);
2) hinnakujunduse vastavus jäätmehierarhia põhimõtetele (25 punkti, kui vanapaberi kogumisega ei kaasne kliendile kulusid, st paberi üleandmine ja konteineri rent on tasuta).
Punktid jagunesid järgmiselt:


Käesoleva eelnõuga teeb osakond linnavalitsusele ettepaneku tunnistada riigihankel edukaks Ragn-Sells AS pakkumus, kuna hindamiskriteeriumite kohaselt oli tegemist soodsama pakkumusega.

Pakkumuste käigus esitasid pakkujad segaolmejäätmete ja vanapaberi käitlemise ühikhinnad (hind kuupmeetri kohta), mille alusel arvutatakse teenustasu vastavalt konteineri suurusele. Teenuse eest tasu maksjateks on jäätmevaldajad.
Ragn-Sells AS pakkumuses oli segaolmejäätmete ühikhinnaks 12,35 eurot/m3, vanapaber tasuta.
Eesti Keskkonnateenused segaolmejäätmete ühikhind oli 17,89 eurot/m3 ning vanapaberi hinnaks oli 8,95 eurot/m3.

Ragn-Sells AS pakkumuse alusel jõustuksid korraldatud jäätmeveo käivitumisel Tähtveres järgmised korraldatud jäätmeveo hinnad (eurodes):


Käesoleval ajal teenindab Tähtvere valla territooriumi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega sõlmitud lepingu alusel Ragn-Sells AS. Poolte vahel käivad läbirääkimised hinna muutmiseks endise Tähtvere valla haldusterritooriumil alates 01.01.2019.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on teadaolevalt nõustunud osalise hinnatõusuga, mille kohaselt kuni 240 liitriste mahutite teenindamise hinnad oleksid kallimad võrreldes käesoleva hanke tulemustega. Uue hankega muutub kallimaks suuremate konteinerite teenindamine (näiteks 2,5 m3 mahutavusega konteineri teenindamine kallineb ca 16 euro võrra).

Uus korraldatud jäätmeveo leping endisel Tähtvere valla haldusterritooriumil jõustub 1. maist 2019. a ning kehtib kuni 31.05.2021. a. Seejärel liidetakse piirkond Tartu teise veopiirkonnaga.
Sõlmitava kontsessioonilepinguga nähakse piirkonnas uuendusena ette paberi ja kartongi kogumine korraldatud jäätmeveo raames.


.