Õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: LVK-O-0528
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.08.2017
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Jarno Laur
Esitab: linnavalitsus, 31.08.2017 istungi protokoll nr 62
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 57:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.09.2017 otsus nr 494 "Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine"
Failid: Linnavalitsuse ja maavalitsuse seisukohad.pdf ( 1375 kb )
01_Ruumilise_arengu_suundumused_kehtiv.pdf ( 910 kb )
02_Maa_ja_veealade_yldised_kasutustingimused_kehtiv.pdf ( 2179 kb )
03_Maa_ja_veealade_yldised_ehitustingimused_kehtiv.pdf ( 2850 kb )
04_Vanalinna_muinsuskaitseala_ja_milj88v22rtusega_hoonestusalad_kehtiv.pdf ( 2165 kb )
05_Liiklusskeem_kehtiv.pdf ( 1204 kb )
06_Kergliiklusskeem_kehtiv.pdf ( 979 kb )
07_Rohevorgustik_ja_puhkealad_kehtiv.pdf ( 1287 kb )
09_Reovee_kanalisatsioon_kehtiv.pdf ( 1184 kb )
10_Sademevee_kanalisatsioon_kehtiv.pdf ( 1197 kb )
11_Kaugkyttepiirkonnad_kehtiv.pdf ( 1037 kb )
12_Gaasivarustus_kehtiv.pdf ( 987 kb )
13_Elektrivarustus_kehtiv.pdf ( 951 kb )
15_P2ikeseenergia_kehtiv.pdf ( 471 kb )
16_Looduskaitseseadusest_tulenevad_maakasutuse_piirangud_ja_riigikaitselised_piirangud_kehtiv.pdf ( 957 kb )
17_Kesklinna_maa_ja_veealade_yldised_ehitustingimused_hoonestuse_ k6rguspiirang_kehtiv.pdf ( 2307 kb )
18_Kesklinna_liiklusrajatiste_asukohad_liikumisruumi_kasutamise_p6him6tted_kehtiv.pdf ( 6023 kb )
19_Kesklinna_avalik_ruum_kehtiv.pdf ( 2208 kb )
20_Supilinna_linnaosa_miljoov22rtusega_hoonestusala_kaitse_ja_kasutustingimused_ning_maa_ja_veealade_yldised_kasutamis_ja_ehitustingimused_kehtiv.pdf ( 5254 kb )
21_Supilinna_linnaosa_liiklus_ja_haljastus_kehtiv.pdf ( 10663 kb )
22_Supilinna_linnaosa_ajaloolised_krundid_kehtiv.pdf ( 3736 kb )
23_R2nilinna_linnaosa_maakasutus_kehtiv.pdf ( 2583 kb )
24_R2nilinna_linnaosa_tehnov6rgud_kehtiv.pdf ( 10176 kb )
Lisa 1 Tartu linna ÜP KSH aruanne koos lisadega.pdf ( 12242 kb )
Lisa 2 Tartu linna ÜP kinnismälestiste nimekiri.pdf ( 692 kb )
Lisa 3 Tartu linna mälestistele ja vanalinna muinsuskaitsealale avanevate vaatesuundade lõiked.pdf ( 2198 kb )
Lisa 4 Tartu linna ÜPga planeeritud tänavahaljastus.pdf ( 614 kb )
Lisa 5 Tartu linna alal asuvate kaitsealuste üksikobjektide nimekiri ja nende staatus.pdf ( 347 kb )
Lisa 6 Tartu kesklinna arengustrateegia.pdf ( 2621 kb )
Lisa 7 Tartu kesklinna muinsuskaitse eritingimused.pdf ( 10576 kb )
Lisa 8 Tartu kesklinna ÜP KSH aruanne.pdf ( 6428 kb )
Lisa 9 Tartu kesklinna liikuvuskava.pdf ( 3068 kb )
Lisa 10 Supilinna muinsuskaitse eritingimused.pdf ( 2471 kb )
Lisa 11 Ränilinna üldplaneeringu seletuskiri.pdf ( 9380 kb )
Tartu linna üldplaneering_kehtiv.pdf ( 4250 kb )
08_Veevarustus_kehtiv.pdf ( 1436 kb )
14_Maasoojuse_kasutamine_kehtiv.pdf ( 768 kb )
Tartu linna üldplaneering_kehtiv.002.pdf ( 4441 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2017_LVK-O-0528.pdf ( 47 kb )
EELNÕU