Leping: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm


    Lepingupooled:
Tartu linn:
Nimi: Raini Jõks
Osakond: Tartu Kutsehariduskeskus
Ametinimetus: direktor

Teised osapooled:
Reg. kood ja nimi: Haridus- ja Noorteamet 77001292

    Lepingu andmed:
Reg. nr: 20-3802
Lepingu nr: 11.5-1/20/2
Sarja indeks. nr: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Seisund: Täitmisel
Lepingu sisu: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm
Kehtivuse algus: 12.10.2020
Kehtivuse lõpp: 13.01.2021
Täitmistähtaeg: 13.01.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
02.10.2020 kuni 01.10.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus